Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk HorisontOrd inför Herrens Dag. 1:a söndagen i Fastan 2018


Goda böcker – Presentation av bokförlaget Catholica


Goda böcker – Avsnitt 1


Ärkebiskopen i Denver lyfter fram Humanae Vitae i nytt herdabrev

Ärkebiskop Samuel Aquila. CNA foto arkiv

Denver, Colorado, USA, 2 februari 2018 (CNA/EWTN News). I ett herdabrev som hyllar Humanae Vitaes 50-årsjubileum har Ärkebiskop Samuel J. Aquila av Denver betonat att Kyrkans undervisning om sexualiteten alltid förblir viktig och att den är ett ljus i mörkret.

”Jag skriver detta herdabrev till er mina bröder och systrar för att bekräfta den stora skönheten i Kyrkans kontinuerliga undervisning genom århundradena om den äktenskapliga kärleken, en kärlek vi i våra dagar har så oerhört stort behov av,” skrev Ärkebiskop Aquila i herdabrevet den 2 februari.

”Vill vi försvara denna kärlek i vår kultur kommer det att krävas mycket av oss,” fortsatte Aquila och sa, att ”det kommer alltid till ett avgörande att förnya vårt engagemang för sanningen, godheten och skönheten i Kristi undervisning om äktenskapet och sexualiteten.”

Enligt Ärkebiskop Aquila har den Salige påven Paulus VI i sin encyklika Humanae Vitae, som är en milstolpe i historien, ”profetiskt försvarat helheten i de giftas kärlek och varnat oss för faran att reducera sexualiteten till en källa till njutning.”

Läs mer…


Sveriges Unga Katoliker

Syskonen Stefani och Matheus Bernat


CARITAS JÖNKÖPINGS ÅRSMÖTE

 är i år söndagen den 4 mars efter högmässan i Klarasalen. Möte börjar med kyrkkaffe som vanligt ca 12.15 och brukar vara avslutat senast 13.30. I dagordningen bland annat: årsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse, val av styrelse och styrelseordförande det kommande verksamhetsåret och övriga frågor. Kort information om resultatet 2017: totala inkomster (inklusive gåvor) 144.446 kronor, hjälpinsatser utland och lokalt, 89.962 kronor; omkostnader (det mesta mat och kaffe till basaren och söndagarnas kyrkkaffe), 22.630 kronor. Fullständig redovisning på årsmötet!

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen genom ordförande diakon Göran Fäldt (mobil 0702892299)

MEDLEMSAVGIFTEN ÄR 100 KRONOR

Hur kan man betala den?

Lägg pengarna (eventuellt med extra gåva) i Ditt kuvert som Du fått i brevlådan eller hämtat i korgen utställd i korridoren, tejpa det på baksidan och ge det i handen till diakon Göran, vice ordförande Tonka Klobucar, kassör Eva-Britt Ragvald eller till Iwona Moszczynska på kontoret.
Sätt in beloppet på Caritas Jönköpings plusgiro 14 16 75 – 9.

Glöm inte att skriva ”Medlemsavgift 2018” och Ditt namn!

Har Du missat att betala några år får Du gärna lägga till i efterhand.

Vårt organisationsnummer är 826001-6939


Vi börjar nu fastetiden 2018


Helgon och helighet


Humanae Vitae – trots allt – lika aktuell

Det finns flera skäl att nu, snart 50 år efter Paulus VI:s encyklika från 1968, som inte bara handlar om det äktenskapliga livets mest centrala frågor utan i förlängningen om hela samhällets utveckling, läsa och studera dess innehåll utan förutfattade meningar.

Människan som art har sent i livets historia på jorden expanderat och ökat i befolkningsstatistikstermer men samtidigt börjat visa tecken på fler och fler allvarliga problem, fysiska, psykiska och sexuella. Ingen kan i dag förneka att de moderna preventivmedlen förändrat synen på sexualiteten och därmed också på äktenskapet i praktiken och samlevnadsformer överhuvud taget. Hur medicinsteknisk kommer människans sexuella framtid se ut? Motsvarighet till kvinnligt p-piller för män är under utveckling. Och varför inte kloning av embryon som medel för reparation av defekta organ hos sjuka? Är det verkligen positiva framtidstecken?

Läs mer…


Ärkebiskop Chaput: välsignelse av ceremonier för samkönade par är inte tillåtet

Ärkebiskop Charles Chaput. Foto CNA arkiv

Philadelphia, den 8 februari, 2018 (CNA/EWTN News; ”US Home News”). Ärkebiskopen Charles J. Chaput av Philadelphia, USA, har skrivit ett brev till prästerna och diakonerna i Philadelphias ärkestift i frågan om välsignelseriter för samkönade par är möjliga.

”Jag vill påminna oss alla att präster eller diakoner i ärkestiftet under inga omständigheter, vare sig som vittnen eller som officianter, får medverka i borgerliga vigslar för samkönade personer eller i religiösa ceremonier som söker uttrycka välsignelse av en sådan händelse,” skrev ärkebiskopen Chaput i ett brev den 4 februari som CNA fått läsa.

Läs mer…


Fråga prästen! Hur många dagar fastar vi?


Caritas Sverige förmedlade över 5 miljoner i bistånd 2017

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2017. Det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen, inte minst gäller det torkans offer i centrala Afrika.

Där gjorde vi en stor satsning tillsammans med Caritas Tyskland och stödde det arbete en lokal stiftsorganisation och en kommunitet Moder Teresa-systrar utför bland nödlidande i norra Sydsudan. I det området har få andra hjälporganisationer varit verksamma på grund av det osäkra läget och svårigheter att få fram transporter. Men med två lokala aktörer kunde projektet drivas framgångsrikt.

Under 2017 har biståndet koncentrerats till ett mindre antal länder som kunnat få stöd med större belopp. Men också länder som drabbats av konflikter eller tagit emot ett stort antal flyktingar kunde Caritas Sverige hjälpa genom att samla in gåvor. Dessa förmedlades sedan så fort som möjligt till de behövande.

Förutom samarbetet i Sydsudan har Caritas Sverige huvudsakligen samarbetat med lokala Caritas-organisationer i projekt som stöds av Caritas Internationalis. Det undanröjer risken för att pengarna ska hamna på fel ställe, liksom att pengar går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas Sveriges uppdrag ligger att varje krona som kommer in som gåva ska förmedlas vidare i bistånd, vilket också sker.

Under år 2017 har Caritas Sverige förmedlat följande summor i bistånd till olika hjälpprojekt (beloppen är avrundade):

  • Till offren för torkkatastrofen i Sydsudan: 2 364 000 kr
  • Till flyktingar och skolundervisning i Aleppo i Syrien: 788 000 kr
  • Till insatser för flyktingar i Turkiet: 492 500 kr
  • Till skolundervisning för flyktingbarn i Irak: 492 500 kr
  • Till stödåtgärder för syriska flyktingar i Libanon: 429 300 kr
  • Till översvämningarnas offer i Bangladesh: 295 500 kr
  • Till offren för torkkatastrofen i Eritrea: 98 500 kr
  • Till arbetet med flyktingar på väg i Grekland: 98 500 kr
  • Till arbetet för ursprungsbefolkningens kvinnor i Filippinerna: 36 450 kr
  • Två mindre belopp till sjukvård och undervisning i Tanzania: 13 100 kr

Totalt under 2017 kunde Caritas Sverige alltså förmedla 5 108 350 kr från svenska givare till behövande i utlandet vilket faktiskt är något mer än vad som samlades in år 2016.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt!

I norra Sydsudan finns bara vilda löv att samla på den förbrända åkern för att få något att äta. Bild: Caritas Internationalis


Mottagandet av de saliga Michał Tomaszek´s och Zbigniew Strzałkowski´s reliker i Jönköping


Ökande intolerans i Indien oroar, säger kardinalen

Kardinal Oswald Gracias av Mumbai (foto CNA)

av Anto Akkara

Kardinal Oswald Gracias känner ’oro’ över de ökande hoten mot pluralismen.

Nyutnämnde ordförande i den katolska biskopskonferensen i Indien, kardinal Oswald Gracias, har sagt sig vara bekymrad på grund av hoten mot pluralismen som ökar i landet. ”Intoleransen bekymrar oss en hel del”, sa kardinal Gracias i Bangladore under en presskonferens efter de indiska biskoparnas sammanträde. ”Mångfalden hör till Indiens starka sidor. Indien är känd i hela världen för sin kulturella, språkliga och religiösa mångfald. Varje ansats till att dela upp människor i olika delar är till skada för nationen,” varnade kardinal Gracias i ett svar på frågan om hur biskopskonferensen såg på de ökande hoten mot mångfalden under senare år.

Läs mer…


Analys: ska Humanae Vitae ifrågasättas? Vatikanen har redan gett ett svar

Påven Paulus VI. Foto: Wikimedia commons 3.0

Av Andrea Gagliarducci

Vatikanen, 3 februari 2018 (CNA/EWTN News). – Sedan den Salige Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae publicerades för 50 år sedan debatteras den åter livligt med krav från en del teologer att ändra dess undervisning.

Till encyklikans 50-årsjubileum har några teologer återigen börjat kräva en omtolkning av dokumentet, eller menat att det skulle kunna vara omöjligt för många katoliker att praktisera vad den lär.

Dessa krav fick emellertid ett tydligt svar från Vatikanen i en artikel från 16 februari 1989 i L’Osservatore Romano. Vatikanens tidning gav ut artikeln – nu publicerad på Vatikanens hemsida – utan namn eller bild på författaren vilket ofta betyder ett officiellt kyrkligt svar. Artikeln gav svar till en icke namngiven moralteologs påståenden som ifrågasatte Humanae Vitaes undervisning. Artikeln inleddes med en kort utgivarkommentar som nämnde påpekanden av ”en välkänd moralteolog” som fått ”stort gensvar i pressen.”

Läs mer…


Prästernas reträtt på Omberg 8-12 januari 2018

Varje år efter Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid inbjuder stiftet till reträtt för prästerna i Heliga Hjärtas Kloster hos benediktinsystrarna på Omberg.

Kardinalen närvarade som vanligt och tjugofyra präster hade bokat samtliga gästrum.

I år var det Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv som predikade och höll meditationerna under reträtten.

Man kan lyssna till reträtten på Gråbrödernas miniradio på vår församlings hemsida.

Foto: Pater Wladyslaw Mezyk


Hälsningar från Tyskland

från pater Witold och pater Bazyli


Reformation – eller revolution?

En lokal reflektion efter Lutheråret

Martin Luther 1483 – 1546 Foto: AVTG / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO I STOCKPHOTO

Luther diskuteras och utvärderas som aldrig förr, också i mitt kära frikyrkliga Jönköping. Men missar man inte något väsentligt om man inte förstår vad det är som ska ”reformeras”? Var Luther en ensam nytänkare på 1500-talet?

Jag kan knappast vara ensam om att tro att det alltså kunnat se helt annorlunda ut i Sverige – utan ”Skuggan från Gustav”. Jag menar förstås Gustav Vasa vars arvfurstendöme innebar att en monarks titel och makt gick i arv till de egna barnen efter monarkens död. Vår äldre Västgötalag valde kung efter föregångarens död, så som det hette: Svear äga konung taga och så vräka. Valet bekräftades sedan vid Mora stenar utanför Uppsala.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 6:e söndagen ”under året” 2018


Sveriges Unga Katoliker – Sakramental Tillbedjan i Domkyrkan i Stockholm


Den helige pater Pio – biktstolens apostel


Fråga prästen!

Prästämbetet och namn


Kan Kyrkan välsigna samkönade par?

Makarna Arnolfi, Van Eyck, 1434

Van Eycks porträtt av makarna Arnolfi ger en bild av äktenskapet som det förståtts i den kristna kulturen sedan två årtusenden. Ska denna bild brytas ned och ersättas med könsneutrala relationer? Hur kommer det att påverka hela samhället? Vad menar egentligen kardinal Marx, ordförande i den tyska biskopskonferensen och ärkebiskop av München – Freising, när han anser att han kan välsigna relationen man-man eller kvinna-kvinna? I ett public service radioprogram i Bayern, Tyskland, har redaktören Karin Wendlinger fått göra en omfattande intervju med kardinal Marx som översatts och redigerats av Anian Christoph Wimmer för CNA:s räkning (Catholic National Agency) och publicerats den 3 februari 2018.

Först och främst menar kardinalen inte att Kyrkan nu direkt skulle välsigna samkönade par, eftersom det skulle kräva en liturgisk form som man inte ens diskuterat och som inte finns. Däremot menar han att personer inom Kyrkan med ämbetsskyldigheter, som han själv, behöver stå de homosexuella och lesbiska paren nära i pastoral omvårdnad och lyssna till deras behov. För att förstå denna empatiska inställning är det lättare att se den pastorala omtanken som efterfrågande och uppsökande. För i ärlighetens namn, hur många homosexuella eller lesbiska skulle söka upp en Kyrkans pastor för att få hjälp med sin homosexuella kristna identitet och be om välsignelse? Är det inte oftare kärleksfull uppmärksamhet som är den viktigare delen än ett godkännande av en samlevnadsform de redan vet strider mot gudomlig lag?

Läs mer….


Benediktexperimentet

Benedict XVI: ångestfyllda ögonblick (CNS)

av Damian Thompson

Efter fem år chockas vi fortfarande av att han avgick.

På morgonen den 11 februari 2013 samlades kardinalerna i Vatikanens apostoliska palats. De väntade sig att påven Benedikt XVI skulle avrunda mer världsliga angelägenheter med kungörandet av tre kanonisationer. De hade svårt att sitta stilla på sina stolar. Då sade Benedikt att han hade något viktigt att säga:

Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

De kardinaler som kunde sitt latin tappade hakan. Andra förstod delvis vad han sagt men trodde att de måste ha missförstått honom. Efter en del viskande i smyg började den ofattbara nyheten sjunka in. Påven hade just avgått – ja, avgått – och kallat en konklav för att välja hans efterträdare. Varför? Hela världen fick vänta några minuter tills översättningarna av hela hans tal snabbt skickades ut i alla media:

Läs mer…


Kardinal Erdo: Demokratin ”skakar” i sina grundvalar

Kardinal Peter Erdo Credit Thaler Tamas CC 3.0_CNA

Av Christine Rousselle

New York City, N.Y., 30 januari 2018 (CNA/EWTN News). En ungersk kardinal har sagt att de fria samhällena behöver stöd av religionens vishet för att kunna ta sig an den moderna världens moraliska och sociala problem. Ärkebiskopen av Esztergom-Budapest, Kardinal Peter Erdo, höll måndagen den 29 januari ett Bamptonföredrag på Columbiauniversitetet.

I anförandet till studenterna på Columbia och till fakulteten varnade Erdo för den moraliska relativismens faror och diskuterade behovet av Kyrkan i ett sekulärt samhälle. Kardinalen sa att relativismen – alltså oförmågan att fastställa något som objektivt rätt eller fel – är ett ”allvarligt kristillstånd” som återfinns i moderna sekulära stater. Utan ett fundament i naturlagen blir samhällena instabila och det moraliskt onda blir tillåtligt, menade han.

Läs mer…


Hälsningar på de Gudsvigdas dag 2018 från Benediktinnunnorna i Mariavall


Novena för februari 2018 inför Thérèse relikfärd genom Norden


Bikten – Försoningens Sakrament:

Guds nådegåva för oss


Katolsk Horisont Video. Agnes och Agne två små lamm


Liberalerna kommer att välkomna hans kanonisering som ett firande av liturgireformer. Dock finns ett stort hinder

Påven Paulus VI möter människor vid ett besök i en församling i Rom i april 1972 (foto CNS)

Av Michael Davis, Catholic Herald, 11 januari 2018

Förra månaden rapporterade La Stampa att kongregationen för kanonisering av helgon hade erkänt ett mirakel som tillskrivits påven Paulus VI. Vägen för Paulus VI:s helgonförklaring är nu öppen, möjligtvis redan i oktober. Kännare av Vatikanen har omedelbart utropat 2018 som ”Paulus VI året”.

Vid första anblicken ser det ut som en propagandaseger för liberaler som betraktar Andra Vatikankonciliets början som Kyrkans År Noll – som om de föregående nitton århundradena inte varit något mer än ett obetydligt kostymdrama. De hoppas att helgonförklaringen av Paulus ska tolkas som en kanonisering av Konciliet och därmed också den nya liturgin som följde med i kölvattnet.

Läs mer…


Intervju med Helena D’Arcy från Respekt om abort och dödshjälp


Biskop Schneider förklarar den kazakstanska deklarationen om äktenskapets sanningar

Biskop Athanasius Schneider, foto Bohumil Petrik/CNA

Astana, Kazakstan, 11 januari 2018 (CNA/EWTN News). Troheten mot Kristi ord gör det nödvändigt att förkunna sanningen om äktenskapets sakrament, har biskop Athanasius Schneider nyligen sagt till CNA i en intervju.

Av Carl Bunderson

Biskop Schneider var en av de biskopar som skrivit ”Förkunnelsen om de oföränderliga sanningarna om det sakramentala äktenskapet”, som tre kazakstanska biskopar utgivit den 31 december 2017. Biskop Schneider är hjälpbiskop av Maria Santissima i Astana.

Biskoparna har påpekat att det inte är tillåtet att låta frånskilda och omgifta katoliker ta emot sakramental kommunion, om de inte lever i enlighet med bestående, sedan länge erkänd undervisning av Kyrkan. De tre biskoparna – biskop Schneider tillsammans med ärkebiskop Tomash Peta av Maria Santissima i Astana och ärkebiskop Pawel Lenga, biskop emeritus av Karaganda – skrev att ”ett godkännande eller legitimering av kränkningen av det heliga äktenskapsbandet, till och med indirekt genom den nämnda nya sakramentala disciplinen, motsätter sig allvarligt Guds uttryckliga vilja och bud.”

Läs mer…


Sveriges Unga Katoliker

2018 – vad väntar oss?Kazakhstans biskopar bekräftar äktenskapets oupplöslighet med dess konsekvenser

Archbishop Tomash Peta. Credit: Wikimedia Commons CC 3.0

Av Carl Bunderson

Astana, Kazakhstan, 2 januari 2018 (CNA). – Tre kazakhstanska biskopar undertecknade i söndags ett uttalande som bekräftade att det inte är tillåtligt (illicit) att tillåta katoliker som är frånskilda och ogiltigt omgifta sakramental kommunion om de inte lever i enlighet med den sedan länge gällande Kyrkans undervisning.  

Uttalandet offentliggjordes som svar på sådana normer som ett flertal biskopsgruppen utfärdat sedan Amoris laetitia promulgerats.

”Det är inte tillåtligt (non licet) att rättfärdiga, godkänna eller legitimera, vare sig direkt eller indirekt, frånskilda och icke äktenskapliga stabila sexuella relationer genom den sakramentala disciplinen så kallade ”frånskilda och omgifta” till den Heliga kommunionen, som i detta fall är en disciplin som är främmande för hela den katolska och apostoliska traditionen (läs hela brevet 31 december 2017 till biskoparna).

Läs mer…


Låt oss prata om… Goda föresatser


Den heliga familjen som förebild

Som Johannes Paulus II säger i sin uppmaning Redemptoris custos är den heliga familjen inte bara en modell (urtypen) utan också det ursprungliga hemmets kyrka (Ecclesia Domestica, Paulus VI, tal till Équipes Notre-Dame, 4 maj, 1970). Maria och Josef levde i ett verkligt äktenskap, öppen för familj och i uppfyllande av Mose lag. S:t Augustinus var den som försvarade Marias och Josefs autentiska mänskliga äktenskap som inte saknade något av det som karaktäriserar ett verkligt äktenskap trots att de levde det på det jungfruliga sättet: ”Hos dessa Kristi föräldrar förverkligades alla äktenskapets goda ting: avkomman [proles], troheten [fides] och bandet [sacramentum]. Vi vet att avkomma fanns, ty Herren Jesus själv finns där; troheten i det att det inte finns något äktenskapsbrott och bandet eftersom det inte finns någon skilsmässa.”

Läs mer…


 Välsignelse av statyn av Heliga Louis och Zélie Martin


Benedikt XVI hyllar kardinal Müller för hans försvar av ’trostraditionens tydlighet’

Benedikt XVI hälsar kardinal Müller sedan han tilldelats kardinalshatten 2014 (CNS)

Av Carol Glatz

Den pensionerade påven säger att kardinalens arbete inte är över fastän han inte längre är Vatikanens chef för trosfrågorna.  

På den tyske kardinalen Gerhard Müllers 70-årsdag sade den pensionerade påven Benedikt XVI att kardinalen, trots att han inte längre är prefekt för Troskongregationen, kommer att ha en tjänande offentlig roll i Kyrkan.

Den pensionerade påven har skrivit en inledning till en hyllningsskrift med artiklar till kardinalens 70-årsdag den 31 december i god tid före årsdagen av prästvigningen i februari.

Boken som kom ut på Herders förlag i början av december har i översättning till svenska titeln, ’Den treenige Guden: den kristna tron i en sekulär tid.’

Läs mer…


Är mitt samvete också högsta moraliska norm?

Frågan om frånskilda omgiftas tillträde till eukaristin (och försoningens sakrament) får sedan Amoris Laetitia offentliggjordes av påven Franciskus i maj 2016 olika svar och bedömning av Kyrkans teologer (se till exempel intervjun 30 nov. 2017 med Kardinal Raymond Burke i Catholic Herald). Författarna till brevet Dubia (kardinalerna Brandmüller, Caffara, Meisner och Burke), som bad påven om ytterligare förklaring, har inte fått ett erkännande av att brevet mottagits och därför har frågorna inte heller besvarats.

Läs mer…


Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Abraham och Sara

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap innehåller och egentligen betyder. Det undervärderar inte psykologiska insikter eller värdet av relationell ”träning” i ett pars förhållande. Sådana erfarenhetsgrundade aspekter är av värde i professionella insatser för att hantera kriser av olika slag, även om man ofta tvingas inse att insatserna inte alltid löser allvarliga problem, inte heller att de alltid förebygger kriser och problem i äktenskapet i det långa loppet. Men de kan avdramatisera konflikter vilket i alla fall temporärt är ett resultat bra nog i sig.

Är äktenskapets sakrament två sakrament?

Det finns först ett sakrament mellan mannen och kvinnan. Det är mellan två unika personer som förbundet, med Guds bekräftelse, först kommer till för att sedan utvidgas till ett familjens sakrament när äktenskapet bär sina första frukter i barn. Här ska vi försöka finna grunden för båda dessa sakrament i tur och ordning. Källorna för förståelsen är Bibeln och Kyrkans heliga tradition. Dessa två är för katoliker uppenbarelsens källor. Att framhärda i opposition mot vad Kyrkan officiellt lär på detta område är alltid en allvarlig sak vars konsekvenser också beskrivs i den kanoniska lagen (§ 750, med tillägget § 2), som är ett juridiskt komplement till det Andra Vatikankonciliets undervisning.

Läs mer…


“Har vi kanske kommit till tidens slut” – intervju med Kardinal Burke

Kardinal Burke talar om splittring, tidens slut och om vad han skulle göra om han valdes till påve (Getty)

Av Paolo Gambi, Catholic Herald

Torsdagen 30 november 2017

Under det gångna året har kardinalen Raymond Burke ofta stått i nyheternas centrum. Han själv och tre andra kardinaler skrev till Påve Franciskus ett brev med de berömda dubia – de fem frågorna som handlade om Franciskus’ uppmaning Amoris Laetitia om familjerna.

Sedan dess har den amerikanske kardinalen dragits in i en maktkamp med Malteserorden vars beskyddare han är. Därefter utnämndes han till sin förvåning att ingå i Högsta Domstolen i den Apostoliska Signaturan. Där hade han suttit som ordförande 2008 till 2014 men sedan förflyttats av påven Franciskus.

Jag fick träffa honom strax före första årsdagen av Dubia vid ett firande i basilikan S:t Appolinarius in Classe i Ravenna, som organiserades av Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum och Ärkeängeln S:t Mikaels kulturförening.

PG. Ers Eminens, ni har nyligen talat om vår samtid som ”realistiskt apokalyptisk”. Och ni sa också att ”förvirringen, splittringen och misstagen” inom den Katolska kyrkan som kommer från ”herdarna” till och med på högsta nivå ger en antydan om att vi ”kanske befinner oss” vid tidens slut. Skulle ni vilja ge oss hjälp att förstå vad ni menar med detta?

KARDINAL RAYMOND BURKE. I nuläget råder det förvirring och feluppfattningar om de mest grundläggande frågorna i Kyrkans lära, exempelvis när det gäller äktenskapet och familjen. Tanken att människor som lever i oordnade föreningar skulle kunna ta emot sakramenten är en kränkning av sanningen, både när det gäller äktenskapets oupplöslighet och Eukaristins helighet.

S:t Paulus säger oss i sitt första brev till Korinthierna att vi, innan vi kommer närmare för att ta emot Kristi kropp, måste rannsaka oss själva eller annars dra en dom över oss genom att ta emot eukaristin ovärdigt. Förvirringen i Kyrkan går emellertid ännu längre därför att det råder förvirring om handlingar som i sig själva är onda, och om de verkligen finns, vilket naturligtvis är den moraliska lagens grund. När den grunden börjar ifrågasättas inom Kyrkan, sätts hela ordningen för det mänskliga livet och hela ordningen för Kyrkan själv i fara.

Läs mer…


Är dagens genusteorier ”olycksbådande”?

av Diakon Göran Fäldt

Man har i våra dagar all anledning att fråga sig varför de så kallade genusteorierna har hamnat i den politiskt-etiska agendan också i Sverige. På hög politisk nivå (Skolverket) har det nämligen sagts att ”skolans mål skall vara jämställdhet och att genus visar vägen att nå målet” (jfr SOU 1998:6). Vad menar man då egentligen med ”genus” och varför har det blivit kontroversiellt? De flesta föräldrar blir stegvis medvetna om att ett nytt synsätt på manligt-kvinnligt får genomslag redan från förskolan. Som katoliker kan vi känna oss oförstådda i den allmänna diskussionen och kanske fundera över varför så många inom Kyrkan står för andra värderingar och vill värna om dem.

Läs mer…


Vad revolutionen lett fram till. En intervju med Mary Eberstadt

Mary Eberstadt. Foto, Wikimedia Commons 4.0

Vad är identitetspolitik för något?

Begreppet förklaras i Stanfords filosofilexikon som ”en politisk aktivitet och ett teoriskapande i vissa sociala grupper av personer som upplevt orättvisa”. Det är inte politik i vanlig mening. Det är snarare ett sätt att bekräfta en identitet med någon, eller några grupper, som uppfattar sig som förtryckta. När man uppfattar sig själv som förtryckt har man samtidigt fått en väsentlig del av sin ”identitet”.

Identitetspolitiken kom enligt forskarna fram så sent som under de senaste trettio åren och det rör sig för det mesta om lite yngre personer som tror att det är just det här som är ”politik”. Det kommer ofta till dramatiska utlopp av ett slag vi sett personligen eller i nyhetsmedia – våldsamma protester och till exempel allt fler fall då talare på högskolorna störs och avbryts eller hindras på plattan eller andra offentliga platser. Gemensamma nämnare är känslorna och oförnuftet. Jag skrev inte artikeln (The Primal Scream of Identity Politics, The Weekly Standard, nov 2017, övers. anm.) för att avfärda identitetpolitikens primalnatur, utan för att försöka förstå varifrån allt detta, djupt kända, irrationella kommer.

Läs mer…


Är äktenskapet en verklig kallelse?

Äktenskapet – ett av de sju sakramenten Roger van der Weyden, 1445

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla de döpta. Kyrkans andliga historia visar då tydligt att vägen till helighet i den moderna tiden inte ses som reserverad för de döpta personer som väljer det celibatära livet som monialer eller munkar, präster i ett stift eller ordenspräster. Äktenskapet är verkligen en helig kallelse, som fått värdighet av sakrament.

Förändringen blir tydligare från 1500-talet och växer sig allt starkare, bland annat genom ordnarnas ”tredje ordnar” för dem som lever ”i världen”, och andra ”skolor” för lekmännen. Det gudsvigda livet fortsätter att vara det mest radikala sättet att efterfölja Jesus som ju själv aldrig ingick äktenskap och som därför i Kyrkans hela långa liv inbjudit till en lika radikal efterföljelse av Honom själv. Gud har kallat dessa särskilda personer till ett ledarskap under Kristus som Kyrkans huvud. De är kallade att vara det sakramentala livets förvaltare och tjänare i ett tredelat ämbete, biskop, präst och diakon, alla kallade att tjäna hela Guds folk i den kyrka Kristus grundat på klippan, Petrus.

Det blir nu i ljuset av Kyrkans undervisning i vår tid den mest centrala och viktigaste uppgiften att lyfta upp och stärka alla dem som förberetts för äktenskap och som i frihet valt varandra för alltid. Därför behövs – nu mer än någonsin – en pastoral omsorg om familjerna och en familjeteologi som kan tas emot i tro och som kan förverkligas som en kallelse från Gud Skaparen själv.

Läs mer…


Kardinal Müller: ”Jag har inte sagt att omgifta undantagsvis kan gå till kommunionen”

Kardinal Gerhard Müller, tidigare Prefekt för Troskongregationen

”Amoris Laetitia kan, och måste, tolkas på ortodoxt sätt i enhet med katolsk tradition”

Att det finns undantag i frågan om omgiftas möjlighet till kommunionen, förnekar kardinal Gerhard Müller, enligt en italiensk webbsida.

         La Nuova Bussola Quotidiana uppger att kardinalen talat med dem i ett telefonsamtal och då tagit avstånd från påståenden att han skulle vara öppen för att tillåta skilda och omgifta att ta emot kommunion i undantagsfall.

”Nej, Dubia står sig och är inte överspelat”, sade han. ”Syftet med mitt inlägg var bara att hävda att det enda sättet att tolka Amoris Laetitia är att göra det i överensstämmelse med Guds Ord i Bibeln, med tidigare Magisterium och med traditionen från de stora koncilierna i Florens, Trient och Andra Vatikankonciliet.”

Påståendena kom sedan kardinal Müller skrivit ett förord till en bok av filosofen Rocco Buttiglioni, som försvarar Amoris Laetitia. Kardinal Müller har där skrivit att Amoris inte kan tolkas på ett sätt som strider mot Kyrkans tidigare lära, men han har också nämnt att ”förmildrande omständigheter” kan föreligga i en icke ordnad förening.

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

KyrkoherdeKära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna