Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Ord inför Herrens Dag. 3:e söndagen ”under året” 2018


Sveriges Unga Katoliker

2018 – vad väntar oss?Julkrubban hos Kapucinerna i Skövde


Husvälsignelse i Gråbrödernas Kloster Epifania 2018

Enligt vår ordens tradition ska klostret välsignas varje år vid Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid.

Årets välsignelse och dragning av skyddshelgon för det nya året ägde rum på kvällen den 5 januari.

Ceremonin inleds i klostrets kapell varpå man går till samtliga rum där guardianen (klostrets föreståndare) ber en bön.

Någon av bröderna sätter upp den s.k. välsignelseremsan (C+M+B+2018) Caspar, Melchior och Balthasar (=de tre vise männen) samt årtal. Det är också en förkortning för Christus mansionem benedicat = Kristus välsigne denna boning.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 2:a söndagen ”under året” 2018


Herrens Uppenbarelses Högtid – Epifania 6 januari 2018

Epifania är en av de stora högtiderna under jultiden då Kyrkan firar att de tre Vise männen (eller: Heliga Tre Konungar) kom och hyllade den nyfödde Konungen i Betlehem, Jesu dop samt Jesu första underverk på Marias förbön vid bröllopet i Kana.

I år firades Herrens dop, som är Kyrkans gemensamma dopfest för alla döpta, dagen därpå. Då förnyade vi våra doplöften och bestänktes med dopvatten efteråt.

På slutet av Högmässan vid Epifania brukar vi ha den s.k. Kristi konungsliga välsignelseprocession, eller Pragprocessionen, med Gråbrödraklostrets staty av Jesusbarnet av Prag. En exakt kopia av det undergörande Barnet i Prag. Statyn kommer också från karmelitkyrkan i Prag och är välsignad där.

Läs mer…


Heliga Familjens Fest (första söndagen efter jul) 2017

Årets firande av den Heliga Familjen (Josef, Maria och Jesus) uppmärksammades på ett särskilt sätt i vår kyrka i Jönköping.

En liten staty av den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletets föräldrar, de Heliga Louis och Zélie Martin, välsignades på slutet av Högmässan.

Stiftets ordförande för Katolska utskottet för äktenskap och familj, Diakon Göran Fäldt, predikade över temat familjen (finns att lyssna på vår miniradio).

Läs mer…


Marie Obefläckade Avlelses Högtid – Immaculata 2017

Som vanligt varje år firades Immaculatahögtiden den 8 december mycket högtidligt.

Inför högtiden ber vi alltid Immaculatanovenan från den 29 november till den 7 december efter Mässorna.

Mässor firades kl. 12.00 (som vi alltid brukar vid högtider) samt Högmässa kl. 18.00.

Under Högmässan upptogs två församlingsmedlemmar i MI (Militia Immaculatae – Marie Härskara, den Helige Maximilian Maria Kolbes världsvida Marianska rörelse som den 16 oktober 2017 firade sitt 100-års jubileum.)

Foto: Ulf Söderberg


Kazakhstans biskopar bekräftar äktenskapets oupplöslighet med dess konsekvenser

Archbishop Tomash Peta. Credit: Wikimedia Commons CC 3.0

Av Carl Bunderson

Astana, Kazakhstan, 2 januari 2018 (CNA). – Tre kazakhstanska biskopar undertecknade i söndags ett uttalande som bekräftade att det inte är tillåtligt (illicit) att tillåta katoliker som är frånskilda och ogiltigt omgifta sakramental kommunion om de inte lever i enlighet med den sedan länge gällande Kyrkans undervisning.  

Uttalandet offentliggjordes som svar på sådana normer som ett flertal biskopsgruppen utfärdat sedan Amoris laetitia promulgerats.

”Det är inte tillåtligt (non licet) att rättfärdiga, godkänna eller legitimera, vare sig direkt eller indirekt, frånskilda och icke äktenskapliga stabila sexuella relationer genom den sakramentala disciplinen så kallade ”frånskilda och omgifta” till den Heliga kommunionen, som i detta fall är en disciplin som är främmande för hela den katolska och apostoliska traditionen (läs hela brevet 31 december 2017 till biskoparna).

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. Herrens Dop 2018


Epifania – Herrens Uppenbarelse 2018


Låt oss prata om… Goda föresatser


Den heliga familjen som förebild

Som Johannes Paulus II säger i sin uppmaning Redemptoris custos är den heliga familjen inte bara en modell (urtypen) utan också det ursprungliga hemmets kyrka (Ecclesia Domestica, Paulus VI, tal till Équipes Notre-Dame, 4 maj, 1970). Maria och Josef levde i ett verkligt äktenskap, öppen för familj och i uppfyllande av Mose lag. S:t Augustinus var den som försvarade Marias och Josefs autentiska mänskliga äktenskap som inte saknade något av det som karaktäriserar ett verkligt äktenskap trots att de levde det på det jungfruliga sättet: ”Hos dessa Kristi föräldrar förverkligades alla äktenskapets goda ting: avkomman [proles], troheten [fides] och bandet [sacramentum]. Vi vet att avkomma fanns, ty Herren Jesus själv finns där; troheten i det att det inte finns något äktenskapsbrott och bandet eftersom det inte finns någon skilsmässa.”

Läs mer…


 Välsignelse av statyn av Heliga Louis och Zélie Martin


Benedikt XVI hyllar kardinal Müller för hans försvar av ’trostraditionens tydlighet’

Benedikt XVI hälsar kardinal Müller sedan han tilldelats kardinalshatten 2014 (CNS)

Av Carol Glatz

Den pensionerade påven säger att kardinalens arbete inte är över fastän han inte längre är Vatikanens chef för trosfrågorna.  

På den tyske kardinalen Gerhard Müllers 70-årsdag sade den pensionerade påven Benedikt XVI att kardinalen, trots att han inte längre är prefekt för Troskongregationen, kommer att ha en tjänande offentlig roll i Kyrkan.

Den pensionerade påven har skrivit en inledning till en hyllningsskrift med artiklar till kardinalens 70-årsdag den 31 december i god tid före årsdagen av prästvigningen i februari.

Boken som kom ut på Herders förlag i början av december har i översättning till svenska titeln, ’Den treenige Guden: den kristna tron i en sekulär tid.’

Läs mer…


Novena för januari 2018 inför Thérèse relikfärd genom Norden


Introduktion till Novena inför Thérèse relikfärd genom Norden


Äktenskapsförberedande grundkurs

Välkomna till äktenskapsförberedande grundkurs i

S:t Franciskus katolska församling.

Ledare diakon Göran Fäldt

Datum lördagar 11-13.30

27.1; 24.2; 24.3; 28.4; 26.5.

Plats: S:t Nikolausrummet

Samarbete med BILDA


Är mitt samvete också högsta moraliska norm?

Frågan om frånskilda omgiftas tillträde till eukaristin (och försoningens sakrament) får sedan Amoris Laetitia offentliggjordes av påven Franciskus i maj 2016 olika svar och bedömning av Kyrkans teologer (se till exempel intervjun 30 nov. 2017 med Kardinal Raymond Burke i Catholic Herald). Författarna till brevet Dubia (kardinalerna Brandmüller, Caffara, Meisner och Burke), som bad påven om ytterligare förklaring, har inte fått ett erkännande av att brevet mottagits och därför har frågorna inte heller besvarats.

Läs mer…


Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Abraham och Sara

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap innehåller och egentligen betyder. Det undervärderar inte psykologiska insikter eller värdet av relationell ”träning” i ett pars förhållande. Sådana erfarenhetsgrundade aspekter är av värde i professionella insatser för att hantera kriser av olika slag, även om man ofta tvingas inse att insatserna inte alltid löser allvarliga problem, inte heller att de alltid förebygger kriser och problem i äktenskapet i det långa loppet. Men de kan avdramatisera konflikter vilket i alla fall temporärt är ett resultat bra nog i sig.

Är äktenskapets sakrament två sakrament?

Det finns först ett sakrament mellan mannen och kvinnan. Det är mellan två unika personer som förbundet, med Guds bekräftelse, först kommer till för att sedan utvidgas till ett familjens sakrament när äktenskapet bär sina första frukter i barn. Här ska vi försöka finna grunden för båda dessa sakrament i tur och ordning. Källorna för förståelsen är Bibeln och Kyrkans heliga tradition. Dessa två är för katoliker uppenbarelsens källor. Att framhärda i opposition mot vad Kyrkan officiellt lär på detta område är alltid en allvarlig sak vars konsekvenser också beskrivs i den kanoniska lagen (§ 750, med tillägget § 2), som är ett juridiskt komplement till det Andra Vatikankonciliets undervisning.

Läs mer…


“Har vi kanske kommit till tidens slut” – intervju med Kardinal Burke

Kardinal Burke talar om splittring, tidens slut och om vad han skulle göra om han valdes till påve (Getty)

Av Paolo Gambi, Catholic Herald

Torsdagen 30 november 2017

Under det gångna året har kardinalen Raymond Burke ofta stått i nyheternas centrum. Han själv och tre andra kardinaler skrev till Påve Franciskus ett brev med de berömda dubia – de fem frågorna som handlade om Franciskus’ uppmaning Amoris Laetitia om familjerna.

Sedan dess har den amerikanske kardinalen dragits in i en maktkamp med Malteserorden vars beskyddare han är. Därefter utnämndes han till sin förvåning att ingå i Högsta Domstolen i den Apostoliska Signaturan. Där hade han suttit som ordförande 2008 till 2014 men sedan förflyttats av påven Franciskus.

Jag fick träffa honom strax före första årsdagen av Dubia vid ett firande i basilikan S:t Appolinarius in Classe i Ravenna, som organiserades av Coordinamento Nazionale del Summorum Pontificum och Ärkeängeln S:t Mikaels kulturförening.

PG. Ers Eminens, ni har nyligen talat om vår samtid som ”realistiskt apokalyptisk”. Och ni sa också att ”förvirringen, splittringen och misstagen” inom den Katolska kyrkan som kommer från ”herdarna” till och med på högsta nivå ger en antydan om att vi ”kanske befinner oss” vid tidens slut. Skulle ni vilja ge oss hjälp att förstå vad ni menar med detta?

KARDINAL RAYMOND BURKE. I nuläget råder det förvirring och feluppfattningar om de mest grundläggande frågorna i Kyrkans lära, exempelvis när det gäller äktenskapet och familjen. Tanken att människor som lever i oordnade föreningar skulle kunna ta emot sakramenten är en kränkning av sanningen, både när det gäller äktenskapets oupplöslighet och Eukaristins helighet.

S:t Paulus säger oss i sitt första brev till Korinthierna att vi, innan vi kommer närmare för att ta emot Kristi kropp, måste rannsaka oss själva eller annars dra en dom över oss genom att ta emot eukaristin ovärdigt. Förvirringen i Kyrkan går emellertid ännu längre därför att det råder förvirring om handlingar som i sig själva är onda, och om de verkligen finns, vilket naturligtvis är den moraliska lagens grund. När den grunden börjar ifrågasättas inom Kyrkan, sätts hela ordningen för det mänskliga livet och hela ordningen för Kyrkan själv i fara.

Läs mer…


Är dagens genusteorier ”olycksbådande”?

av Diakon Göran Fäldt

Man har i våra dagar all anledning att fråga sig varför de så kallade genusteorierna har hamnat i den politiskt-etiska agendan också i Sverige. På hög politisk nivå (Skolverket) har det nämligen sagts att ”skolans mål skall vara jämställdhet och att genus visar vägen att nå målet” (jfr SOU 1998:6). Vad menar man då egentligen med ”genus” och varför har det blivit kontroversiellt? De flesta föräldrar blir stegvis medvetna om att ett nytt synsätt på manligt-kvinnligt får genomslag redan från förskolan. Som katoliker kan vi känna oss oförstådda i den allmänna diskussionen och kanske fundera över varför så många inom Kyrkan står för andra värderingar och vill värna om dem.

Läs mer…


Vad revolutionen lett fram till. En intervju med Mary Eberstadt

Mary Eberstadt. Foto, Wikimedia Commons 4.0

Vad är identitetspolitik för något?

Begreppet förklaras i Stanfords filosofilexikon som ”en politisk aktivitet och ett teoriskapande i vissa sociala grupper av personer som upplevt orättvisa”. Det är inte politik i vanlig mening. Det är snarare ett sätt att bekräfta en identitet med någon, eller några grupper, som uppfattar sig som förtryckta. När man uppfattar sig själv som förtryckt har man samtidigt fått en väsentlig del av sin ”identitet”.

Identitetspolitiken kom enligt forskarna fram så sent som under de senaste trettio åren och det rör sig för det mesta om lite yngre personer som tror att det är just det här som är ”politik”. Det kommer ofta till dramatiska utlopp av ett slag vi sett personligen eller i nyhetsmedia – våldsamma protester och till exempel allt fler fall då talare på högskolorna störs och avbryts eller hindras på plattan eller andra offentliga platser. Gemensamma nämnare är känslorna och oförnuftet. Jag skrev inte artikeln (The Primal Scream of Identity Politics, The Weekly Standard, nov 2017, övers. anm.) för att avfärda identitetpolitikens primalnatur, utan för att försöka förstå varifrån allt detta, djupt kända, irrationella kommer.

Läs mer…


Är äktenskapet en verklig kallelse?

Äktenskapet – ett av de sju sakramenten Roger van der Weyden, 1445

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla de döpta. Kyrkans andliga historia visar då tydligt att vägen till helighet i den moderna tiden inte ses som reserverad för de döpta personer som väljer det celibatära livet som monialer eller munkar, präster i ett stift eller ordenspräster. Äktenskapet är verkligen en helig kallelse, som fått värdighet av sakrament.

Förändringen blir tydligare från 1500-talet och växer sig allt starkare, bland annat genom ordnarnas ”tredje ordnar” för dem som lever ”i världen”, och andra ”skolor” för lekmännen. Det gudsvigda livet fortsätter att vara det mest radikala sättet att efterfölja Jesus som ju själv aldrig ingick äktenskap och som därför i Kyrkans hela långa liv inbjudit till en lika radikal efterföljelse av Honom själv. Gud har kallat dessa särskilda personer till ett ledarskap under Kristus som Kyrkans huvud. De är kallade att vara det sakramentala livets förvaltare och tjänare i ett tredelat ämbete, biskop, präst och diakon, alla kallade att tjäna hela Guds folk i den kyrka Kristus grundat på klippan, Petrus.

Det blir nu i ljuset av Kyrkans undervisning i vår tid den mest centrala och viktigaste uppgiften att lyfta upp och stärka alla dem som förberetts för äktenskap och som i frihet valt varandra för alltid. Därför behövs – nu mer än någonsin – en pastoral omsorg om familjerna och en familjeteologi som kan tas emot i tro och som kan förverkligas som en kallelse från Gud Skaparen själv.

Läs mer…


Kardinal Müller: ”Jag har inte sagt att omgifta undantagsvis kan gå till kommunionen”

Kardinal Gerhard Müller, tidigare Prefekt för Troskongregationen

”Amoris Laetitia kan, och måste, tolkas på ortodoxt sätt i enhet med katolsk tradition”

Att det finns undantag i frågan om omgiftas möjlighet till kommunionen, förnekar kardinal Gerhard Müller, enligt en italiensk webbsida.

         La Nuova Bussola Quotidiana uppger att kardinalen talat med dem i ett telefonsamtal och då tagit avstånd från påståenden att han skulle vara öppen för att tillåta skilda och omgifta att ta emot kommunion i undantagsfall.

”Nej, Dubia står sig och är inte överspelat”, sade han. ”Syftet med mitt inlägg var bara att hävda att det enda sättet att tolka Amoris Laetitia är att göra det i överensstämmelse med Guds Ord i Bibeln, med tidigare Magisterium och med traditionen från de stora koncilierna i Florens, Trient och Andra Vatikankonciliet.”

Påståendena kom sedan kardinal Müller skrivit ett förord till en bok av filosofen Rocco Buttiglioni, som försvarar Amoris Laetitia. Kardinal Müller har där skrivit att Amoris inte kan tolkas på ett sätt som strider mot Kyrkans tidigare lära, men han har också nämnt att ”förmildrande omständigheter” kan föreligga i en icke ordnad förening.

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

KyrkoherdeKära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna