Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Ord inför Herrens Dag. 4:e Påsksöndagen 2018


Goda böcker – Avsnitt 4


Wuerl: Vi förnyar troheten till påven under jubileet för ’Humanae Vitae’

Kardinal Donald Wuerl. Credit: CBP Photography/public domain

”Kyrkan har från allra första början varit medveten om Petrus’ särskilda och unika roll,” sa kardinal Donald Wuerl vid den avslutande mässan på ett symposium vid Amerikas Universitet med anledning av den påvliga encyklikan Humanae Vitae:s 50-årsjubileum.
Petrus roll – som auktoritativ lärare i tron och moralen – bekräftades enligt Wuerl av biskoparnas i USA svar på den första kontroversen med anledning av Humanae Vitae.
Wuerl talade under mässan i nationalhelgedomen Immaculata Conceptio (Washington, USA) om egna erfarenheter som ung präst vid den tiden då Humanae Vitae promulgerades. Han nämnde att han slogs av häpnad över de negativa attityderna mot encyklikan.

Läs mer…


Kardinaler ansluter sig till uttalandet om skilsmässa och kommunion

Kardinal Walter Brandmüller (CNS photo/Paul Haring)

Sex läropunkter bekräftades på konferens i Rom där talarna reflekterade över påveämbetets roll

Två kardinaler har ställt sig bakom ett uttalande för den traditionella läran som ett svar på vad de kallar ”en allvarlig fara för Kyrkans tro och enhet”. Kardinalerna Brandmüller och Raymond Burke, som undertecknat det öppna dubiabrevet till påven Franciskus, var närvarande när uttalandet med de sex läropunkternas giltighet bekräftades.
Uttalandet gjordes på lördagen i slutet av den konferens som utlysts till ära för den tredje dubiakardinalen, Carlo Caffara, som dog förra året. I Dubiabrevet, som inte besvarats av Franciskus, bad kardinalerna påven förklara hur Amoris Laetitia stämde överens med katolsk lära. Det nya uttalandet tar upp samma punkter på ett annat sätt.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 3:e Påsksöndagen 2018


Ärkebiskop Chaput: sanningen i ’Humanae Vitae’ gör oss fria

Ärkebiskop Charles Chaput (CNA photo/Paul Haring)

Ärkebiskopen varnade för att det inom Kyrkan fortfarande finns ett motstånd mot encyklikan

Katolska kyrkans lära om äktenskapet, aborterna, människans sexualitet och kontraceptionen bygger på samma respekt som för läran om den sociala rättvisan och omvårdnaden om de äldre, sa ärkebiskopen av Philadelphia, Charles Chaput, inför ett auditorium på katolska Amerikanska Universitet.
Kyrkan måste tydligt förklara varför hon står fast i den lära som återkommer i den Salige Paulus VI:s encyklika ”Humanae Vitae” (”Om det mänskliga livet”), så att katoliker och världen förstår Guds plan för mänskligheten, sa ärkebiskopen inledningsvis den 4 april på ett symposium inför 50-årsjubileet av den påvliga undervisningen.
Encyklikan är särskilt känd för att stå fast vid Kyrkans avståndstagande till kontraceptionen. Den kom åtta år efter amerikanska läkemedelsverkets (U.S. Food and Drug Administration) godkännande av det första födelsekontrollpillret 1960.

Läs mer…


I Nederländerna kan vi se hur hemsk ”dödshjälpen” är i verkligheten

Kardinal Eijk: ‘Problemet är vår hyperindividualistiska kultur’ (Getty)

En missriktad barmhärtighetsgärning för fåtalet har blivit de mångas rättighet

Det kan inte förnekas av någon att Aurelia Brouwers varit en ung kvinna med allvarliga problem. Från unga år led hon av svåra mentala sjukdomstillstånd och i början av vuxenlivet var hon självmordsbenägen. Hon fick tillbringa två och ett halvt år i fängelse för mordbrand vilket ledde till nästan tre år på psykiatrisk institution. Hon drabbades av depression, ångest och ätstörningar och hade en disharmonisk borderline personlighet.

Aurelia blev i september i höstas inlagd nästan två hela dagar till på intensiven efter ett nytt självmordsförsök. Efter tre månader fick hon till slut det som läkare och psykolog båda ansåg uppfyllde kriterierna för eutanasi genom Lagen för livets avslutande på begäran och läkarassisterat självmord. Sedan Aurelia blivit informerad om beslutet på Nyårsafton fick hon vänta lite mer än tre veckor på dagen den 26 januari då hon fick en serie injektioner. Efter den sista slutade hjärtat att slå.

Läs mer…


Mycket folk har marscherat för Livet i Argentina

Ofödda barns dag hålls på många håll i Latinamerika som en viktig markering och i hela Argentina gick tiotusentals människor ut på gatorna för att demonstrera för det heliga i allt mänskligt liv.

Arrangörerna säger att uppskattningsvis 150 000 tusen människor marscherade från Plaza Italia på avenyerna Sarmiento och Libertador den 25 mars för att sedan samlas framför juridiska fakulteten vid Buenos Aires universitet.

Den viktigaste målsättningen med marschen har varit att säga nej till aborterna och kräva respekt för mödrarnas och de ofödda barnens värdighet genom nya mer heltäckande lösningar.

Läs mer…

 


Vårt släktes hälsa eller ohälsa – Inledning till boken ” Vårt släktes hälsa eller ohälsa”

Katolska utskottet för äktenskap och familj, nr XI (med kyrkligt godkännande 2017)

Den moderna mannen och den moderna kvinnan beskrivs ofta som viljestarka och starkt övertygade om grunden för en modernt anpassad livsstil i familjen och i samhället. Man bildar sig dock i vår tid ofta hellre en uppfattning i etiska frågor på vetenskapsjournalisters presentation av olika forskningsresultat och tron på framtida tekniska framgångar, än på tron på Gud och en livsuppfattning som bygger på skapelsens mysterium och livets unika gåva.

Den yngre generationen – den som i Sverige undantagsvis skymtar fram i den berömda tv-serien ”lyxfällan” – är visserligen väl medveten om sina hälsoproblem och sin ekonomi men kan i allmänhet inte tänka sig att avvika från ett kollektivt, nästan förutbestämt, individuellt och socialt beteende. Det individuella samvetet ger ofta upp inför ”samhällets tryck och krav” och abdikerar från sin av Gud givna roll i människans verkliga sanktuarium, hennes själ och förnuft.

Läs mer…


Några underverk genom de heliga Louis och Zélie Martin

Heliga Zélie och Louis

Vi har några exempel på vittnesbörd från USA, som Céline (Sr Genevieve av det Heliga Anletet, 1889 – 1959, Karmel i Lisieux) fått under 1950-talet:

”Vi skulle vara er mycket tacksamma om ni ville skicka oss ett tusen bilder av Louis Martin och tusen bilder på Zélie Martin, med bönen för deras saligförklaring. Vi kan sprida dem här och arbeta för denna så heliga sak. Vi tror att de redan gjort ett underverk här. Det var när en liten flicka botades från en hopplös och obotlig blodcancer. En novena bads till dem och flickan blev frisk”

(Priorinnan i en Karmel, USA).

En av våra systrar, Delphine, som nu är bortgången, fick besök av en mor som bad henne om råd i fråga om ett tungt kors hon måste bära. Syster Delphine sa till henne: ”Be Sankta Thérèse.” Bara några dagar senare mötte denna mamma en äldre man utanför franciskanernas kyrka Saint-Pierre i centrala Chicago och han sa till henne: ”Ni verkar bekymrad! Kom till den här kyrkan klockan tre för i dag kommer en känd präst sitta i biktstolen. Gå till honom och tala om vad det är som trycker er, så kommer han att hjälpa er.”

Läs mer…


Påsken och vårt andliga liv


Äktenskapets sakrament – mer än en vigsel, mer än ett tillstånd!

Amoris Laetitia (2016) tar upp Kyrkans syn på äktenskapets sakrament som den utvecklats fram till konciliet och därefter. ”Äktenskapets sakrament är inte en social överenskommelse, en tom ritual eller bara ett yttre tecken på ett åtagande”, skriver påven Franciskus i kapitlet Äktenskapets sakrament (71-75).          Kristi gåva till makarna är inte begränsad till samtycket och fullbordandet utan fortsätter att vara med makarna i hela deras liv. Äktenskapet är, som också Johannes Paulus II säger, en livsgemenskap i kärlek (Familiaris Consortio, 56) och förmedlar nåd som ett äkta sakrament, grundat i dopet. I Casti Connubii (1930, § 110) liknar Pius XI äktenskapet vid eukaristin, vars verkningar finns kvar också sedan mässan avslutats. Det var en profetisk markering av påven. Det är denna sakramentssyn som präglar Kyrkan av i dag och som ger de unga en fullvärdig livskallelse som gifta.

Läs mer…


Humanae Vitae – trots allt – lika aktuell

Det finns flera skäl att nu, snart 50 år efter Paulus VI:s encyklika från 1968, som inte bara handlar om det äktenskapliga livets mest centrala frågor utan i förlängningen om hela samhällets utveckling, läsa och studera dess innehåll utan förutfattade meningar.

Människan som art har sent i livets historia på jorden expanderat och ökat i befolkningsstatistikstermer men samtidigt börjat visa tecken på fler och fler allvarliga problem, fysiska, psykiska och sexuella. Ingen kan i dag förneka att de moderna preventivmedlen förändrat synen på sexualiteten och därmed också på äktenskapet i praktiken och samlevnadsformer överhuvud taget. Hur medicinsteknisk kommer människans sexuella framtid se ut? Motsvarighet till kvinnligt p-piller för män är under utveckling. Och varför inte kloning av embryon som medel för reparation av defekta organ hos sjuka? Är det verkligen positiva framtidstecken?

Läs mer…


Analys: Att kullkasta undervisningen i Humanae Vitae är ”ett brott mot Kyrkan”

Kard. Gerhard Ludwig Müller. Foto:Daniel Ibanez / CNA

Vatikanen den 9 mars 2018 (CNA). – I en föredragning om en bok om Humanae Vitae betonade kardinal Gerhard Müller, prefekten emeritus för Troskongregationen, att de försök som görs för att förändra Kyrkans undervisning är ”brott mot Kyrkan.”

”Försöket som nu görs”, sa han, ”att ställa de tre senaste pontifikaten i kontrast med varandra som ursäkt för att ge de trogna en heterodox lära, är ett brott mot Kyrkan och ett svek mot hennes uppdrag som ytterst syftar till att bevara apostlarnas tro i hela dess autenticitet.”

Kardinal Müller talade på Lateranuniversitetet med anledning av en nyutkommen bok, ”Karol Wojtyla och Humanae Vitae”, av Pawel Galuska. Boken tar upp kardinal Wojtylas bidrag till den redaktionella utformningen av Humanae Vitae.

Kardinal Müllers påpekanden gällde särskilt artikeln ”Förståelsen av Humanae Vitae i ljuset av Amoris Laetitia” av den italienske teologen Maurizio Chiodi, som nyligen utnämnts till ledamot av den Påvliga akademin för Livet.

Läs mer…


Fader Weinandy: Kyrkans lära utsätts för ”utstuderade men väldefinierade angrepp”

Fader Thomas Weinandy, OFM, Cap., /CNS/

Den i USA verksamme teologen har sagt att Kyrkans katolicitet håller på att upplösas.

Kyrkans enhet, apostolicitet och katolicitet angrips av det egna ledarskapet, har förre chefen för USA:s biskopars lärokommitté sagt. Ledamoten i Vatikanens internationella teologikommission, Fader Thomas Weinandy, har sagt att Kyrkans ”fyra kyrkliga identitetstecken” – att den är ”en, helig, katolsk och apostolisk” – enligt nicenska trosbekännelsens definition – nu utsätts för ”utstuderade, men väldefinierade angrepp”. I ett föredrag på Notre Dame Universitetet i Sidney, Australien, fredagen den 24 februari, talade Fr Weinandy om behovet av ett ”robust försvar” av de fyra igenkänningstecknen, annars blir Kyrkans identitet ”oordnad”, vilket ”försvagar” förmågan att förkunna evangeliet.

”Försvagningen blir då som synligast i den eukaristiska liturgin som inte bara kommer att göra skandal utan nedvärdera eukaristiliturgin som det högsta levande uttrycket för Kyrkan som en, helig, katolsk och apostolisk”, tillade fader Weinandy. Fastän ”splittringen brett ut sig” i Kyrkan efter Andra Vatikankonciliet har det aldrig funnits några tvivel i fråga om officiell kyrklig doktrin under Johannes Paulus II:s och Benedikt XVI:s pontifikat, sa han. ”I flera markanta avseenden är så inte fallet under den nuvarande påven Franciskus pontifikat.”

Läs mer…


Kardinal Müller: ”paradigmskiften” kan inte förekomma i Kyrkan

Kardinal Gerhard Müller (Getty Images)

Talet om paradigmskiften ”låter som ett återfall i en modernistisk och subjektiv tolkning av den katolska tron, sa han.

Den Katolska kyrkan kan inte ha ”paradigmskiften” i tolkningen av hennes trosskatt, har kardinal Gerhard Müller sagt. Förre prefekten för Troskongregationen har skrivit att Kyrkans lära bara kan utvecklas utifrån den grund som varit känd sedan tidigare, även om det faktiskt finns en utveckling av doktrinen.

”Utvecklingen av läran … hänvisar till den process genom vilken Kyrkan i sitt trosmedvetande kommer fram till en än djupare begreppsmässig och intellektuell förståelse av Guds uppenbarande av sig själv,” skrev kardinalen i First Things. ”Utveckling av läran är möjlig därför att alla uppenbarade trossanningar är förbundna med varandra i en enda sanning om Gud, och de sanningar som är mer underförstådda kan få en mer explicit förklaring.”

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna