Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Humanae vitae – kontinuitet i Kyrkans lära


Aktuell vecka 19 augusti – 26 augusti 2018

19 augusti, 3:e söndagen i månaden: XX Söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska inställd

* Mässa på polska 14.00

* Mässa syrisk rit inställd

Läs mer…


En ny katekesserie av den neokatekumenala vandringen

i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping

En ny katekesserie för unga och vuxna skall börja den 20 aug 2018 kl 19.00 i församlingen. Katekeserna är öppna för alla, troende som icke troende, rika som fattiga, äldre som unga. De är en kallelse till omvändelse, till att ta på sig sin egen verklighet. Katekeserna är en inre upplysning av Guds kärlek till människan, de skall hjälpa oss alla att se Gud i våra liv på ett mycket konkret sätt. Dessa katekeser är en nedstigande vandring inom oss själva så som i dopfunten innan att bli döpt, så att så småningom kan vi återupptäcka dopets nåd.

Katekeserna skall fortsätta i ca två månader varje måndag och torsdag kl 19.00

Läs mer…


Livets gåva – våra barn och Guds


Som människor lika – som man och kvinna olika


Är genus en kallelse?


Sanctus tidskrift för Sveriges Unga Katoliker 1/2018


Ord inför Herrens Dag. 20:e söndagen ”under året” 2018


Den här litanian är botemedlet till världsmörkret

Alsace, Bas-Rhin, den protestantiska kyrkan Vår Herre Jesus Kristus i Bischheim. Målningen ”Kristus i limbo”, 1900-talet (genom Wikimedia Commons)

När nu världen går ner i djupare mörker kan vi lita på att vår försvarare och frälsare är med oss.

Det har nästan blivit en rutin om natten för ett av mina barn att väcka mig mellan 2 och 4. Jag somnar ofta snart om men en natt var det svårt. Jag började tänka på allt som behöver bön och barmhärtig kärlek i denna värld. ”Om jag bara kunde komma med ljus där”, tänkte jag, och kände mig begränsad som människa och med kallelsen att sköta de fyra små själarna som anförtrotts mig.

Under året som gått har jag studerat skönheten och ljusets roll i medeltida tänkande. Med hjälp av sådana som S:ta Hildegard av Bingen, biskopen Robert Grosseteste, S:t Bonaventura och S:t Thomas av Aquino och andra har jag lärt mig att på nytt förstå den roll Kristi ljus spelar här på jorden. Kristus som världens ljus är ett stort tema i medeltida tänkande. Vi har tappat bort känslan av vad ljuset betyder i vår tid, förmodligen därför att det är så lätt för oss att jaga bort mörkret genom att trycka på strömbrytaren.

Läs mer…


Hur Paulus VI och Johannes Paulus II försvarade sanningen i moralläran

Ett Bethlehembanér med bilder av Sal. Paulus VI och Hel. Johannes Paulus II (bild Getty)

I Veritatis Splendor har Johannes Paulus II gett ett orubbligt försvar av Humanae Vitae.

Den 6 augusti är kanske det vanligaste datum då en händelse av betydelse i denna världen används i homilierna. Predikanter jämför gärna på festen för Kristi förklaring, Kristi ljus som övergår i synlig härlighet, med det ljus som kunde ses i Hiroshima den 6 augusti 1945. Det var första gången det ljuset förvandlades till ett dödens ljus.

Den 6 augusti i år förenar två andra viktiga årsdagar i modern katolsk historia. Det är den salige Paulus VI:s död 1978 och utgivningen av

Veritatis Splendor av S:t Johannes Paulus II år 1993. Veritatis Splendor markerar halva tiden mellan Humanae Vitae (1968) och i dag och ger oss en referenspunkt för den romerske påvens pontifikat under de senaste 50 åren.

Läs mer…


Humanae Vitae och maten åt de fem tusen

Ambrosius Francken (1544/1545 – 1618) “Mångfaldigandet av kornbröden och fiskarna”

På gästabud utan plats för gäster bjuds på det dåliga brödet.

Med början 29 juli och fyra söndagar framåt (hela augusti) tar evangelierna upp frågan om maten, den jordiska maten och den himmelska maten. Kyrkan gör ett avbrott i läsningarna av Markusevangeliet och ägnar fem söndagar åt Johannesevangeliets sjätte kapitel och Jesu undervisning om eukaristin. Typiskt för Johannes börjar hela diskussionen med “tecken” – mat åt en hungrig folkmassa.

De senaste söndagarna har koncentrerat sig på undervisning. Vi har hört Johannes undervisa, Jesus undervisa, Jesus som sänder ut lärjungarna att undervisa och vi har hört Jesus undervisa folkmassan. Han fortsätter att undervisa i dag men hur viktig undervisningen än är, lär man sig sällan läxan väl på tom mage (eller femtusen tomma magar). Jesus vet vad han ska göra men ber Filippos “testa honom” i hur folkmassan ska mättas. Filippos redovisar en kostnadskalkyl per capita och anser att uppdraget är ogenomförbart. “Tvåhundra arbetsdagars inkomst skulle inte ens räcka till smulor till var och en”.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 19:e söndagen ”under året” 2018


Padre Pios brev till påven Paulus VI om Humanae Vitae

Pope Paul VI (Pic Credit: These Stone Walls)

Påven den Salige Paulus VI

Inte fullt två veckor innan S:t Padre Pio av Pietrelcina dog sände han ett brev om Humanae Vitae till den Salige påven Paulus VI som själv kanoniseras den 14 oktober 2018.

Ers Helighet:

Med anledning av Ers Helighets möte med kapitelfäderna förenar jag mig i anden med mina bröder och frambär i en anda av tro, kärlek och lydnad till Hans storhet som ni representerar på jorden, mitt respektfulla ärebetygande till Er egen upphöjda person inför vilken jag ödmjukt böjer knä.

Kapucinorden har alltid varit bland de första i sin kärlek, trohet och vördnad för den Heliga Stolen. Jag ber Herren att vår ordens medlemmar förblir trogna och för vidare sitt allvar, sin religiösa askes, evangeliska fattigdom och lydnad till regeln och konstitutionerna i strävandet att förnya sig själva i en inre levande och djup anda – alltid villiga – att på minsta antydan av Ers Helighet utan dröjsmål stå Kyrkan till hands i hennes behov.

Läs mer…


Detta högst profetiska brev

Sedan påven (som snart kommer att kallas sankt) Paulus VI, utgav Humanae Vitae för femtio år sedan denna vecka, har encyklikan ofta kallats ett ”profetiskt” dokument och författaren själv en profet. Liksom ordet ”ikonisk” har orden ”profetisk” och ”profet” blivit utnötta eller till och med missbrukade. I vilket avseende var Humanae Vitae profetisk? Vilka var profeterna? Profeterna i Bibeln var ofta konfronterande. De klädde sig annorlunda för att dra uppmärksamheten till sig. Jeremia grävde ner sina underkläder, grävde upp dem igen och satte dem på sig (Jer 13:1-11). Johannes Döparen lät håret växa och Hesekiel rakade sitt huvud (Hes 5:1). Johannes Döparen bar kamelskinn och Jesaja gick naken och barfota i tre år (Matt 3:4, Jes 20).

Läs mer…


Hemställan till Världsfamiljemötet i Dublin 2018


Makten över befolkningsökningen – vem har den?

Ett gammalt talesätt om vad som är sann auktoritet menade att ingen auktoritet kan utövas utan ordning och kunskap. Den som styr med kunskap men saknar ordning misslyckas, liksom den som styr med ordning men saknar kunskap också misslyckas.

Om man nu vill ansluta sig till de åtta författarna till debattartikeln ”FN bör ha som mål att bromsa folkökningen”, bör man först kräva att förslaget att uppmana den svenska regeringen till åtgärder inom FN:s 12 globala delmål vilar på en redan existerande, beslutad och gällande, princip för medlemsländerna. Frågan är då om en aktiv, internationell bromsning av världsbefolkningen har stöd i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Jag kan inte se att så är fallet.

Deklarationen säger i den del, artikel 3, som ligger närmast frågan om världsbefolkningen att ”alla har rätt till liv, frihet och personlig trygghet”. Det är alltså en universell, godtagbar ordning som krävs för auktoritet. På den basen kan FN agera enligt överenskommen lag. Om man då som författarna menar, att aktivt, genom utveckling, få den kvinnliga fertiliteten att falla till 0,5 barn per kvinna, så kan det inte ske utan att Artikel 3 kränks. Kunskapen om befolkningsutvecklingen som redovisas är statistik från arbetsgrupper inom FN. Låt oss anta att den har validitet. Med siffrorna vill man naturligtvis påverka opinionen, annars skulle man inte skriva om det. Frågan är bara hur relevanta siffrorna är för syftet att minska världsbefolkningen genom att förhindra dess tillväxt.

Läs mer…


Förberedande novena inför heliga Thérèse och hennes föräldrars relikfärd – augusti 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kväll den 28 september. Samma dag, på kvällen, kommer relikerna till S:t Franciskus katolska församlingskyrka.

I Jönköping kommer vi att fira detta mycket högtidligt: Vid mottagandet av relikerna firas Mässa till Heliga Thérèse ära, hela natten blir kyrkan öppen för att kunna vörda relikerna. På måndag morgon (1 oktober) firas Mässa till Heliga Louis och Zélies ära innan relikerna förs vidare till karmelitnunnorna i Glumslöv. Programmet för relikernas vidare färd (september – november) genom Norden presenteras på separat kalender.

Läs mer…


Res er och undervisa om Humanae vitae utan rädsla

Pieter de Grebber (1600-1653), “St. Johannes Döparen undervisar inför Herodes”

Detta är inte en tid för stumma profeter ty Kyrkan befinner sig i en ”häftig strid för människans värdighet”

Läsningarna för den sextonde söndagen ”under året” (22 juli) säger mycket om undervisning. På sitt vanliga dystra sätt tillrättavisar Jeremia i Herrens namn de falska profeterna som ”låter fåren i min hjord gå vilse och skingras.” Att låta dem fortsätta med sitt syndiga leverne förtjänar löftet om gudomlig bestraffning. ”Nu skall jag ta hand om er och straffa era onda gärningar.”

Samma tanke fanns redan i första läsningen förra veckan. Om ni minns Amasja, den falska profeten, som kastar ut Amos, den sanna profeten, ur helgedomen i Betel, därför att Amos tillrättavisar honom för att han tillber guldkalvar. Amasja, liksom de religiösa jasägarna i alla tider, hänvisar till politisk makt för att styrka sina anspråk: ”Ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.” (Problemet är naturligtvis att politisk makt ofta förvränger religionen för sina egna syften. Kungen av Israel borde från början ha förstått bättre än att låta Amasja göra det han ville).

Läs mer…


Stöd för Karmelitnunnorna


Det katolska prästämbetet är ett deltagande i Kristi prästämbete


S:t Johannes Paulus’ skrämmande profetia har uppfyllts i Irland

Påven Johannes Paulus II välsignar ett barn vid ett besök på ett barnsjukhus den 13 oktober 1992 i Santo Domingo (Getty Images)

Den som undrar vad som hände i folkomröstningen om abort borde läsa Evangelium Vitae

Irland blev det första landet som använde folkomröstning för att beröva de ofödda barnen rätten till liv. Att vi betraktar detta faktum som något positivt är ett tecken på hur långt upphöjandet av procedurtänkandet har nått. Den som tvivlade på att vi lever i en tid av övertro på demokratin, behöver bara observera hur lätt vi accepterar dödandet av oskyldiga, när det sanktionerats av de rätta valprocedurerna.

Visst är det så att vi värdesätter demokratin mer i teorin än i praktiken. Väldigt ofta upphäver eller struntar vi i demokratiskt fattade beslut, för en högre och ädlare demokratisk ”värdegrund”. Ingen domstol står över valurnorna, ens i abstrakt bemärkelse.

Läs mer…


Äktenskapet: Den sakramentala karaktären (I)


Äktenskapet: Konsekrationens karisma (II)


Äktenskapet: Huskyrkans mysterium (III)


Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna