Ärkebiskopen i Denver lyfter fram Humanae Vitae i nytt herdabrev

Ärkebiskop Samuel Aquila. CNA foto arkiv

Denver, Colorado, USA, 2 februari 2018 (CNA/EWTN News). I ett herdabrev som hyllar Humanae Vitaes 50-årsjubileum har Ärkebiskop Samuel J. Aquila av Denver betonat att Kyrkans undervisning om sexualiteten alltid förblir viktig och att den är ett ljus i mörkret.

”Jag skriver detta herdabrev till er mina bröder och systrar för att bekräfta den stora skönheten i Kyrkans kontinuerliga undervisning genom århundradena om den äktenskapliga kärleken, en kärlek vi i våra dagar har så oerhört stort behov av,” skrev Ärkebiskop Aquila i herdabrevet den 2 februari.

”Vill vi försvara denna kärlek i vår kultur kommer det att krävas mycket av oss,” fortsatte Aquila och sa, att ”det kommer alltid till ett avgörande att förnya vårt engagemang för sanningen, godheten och skönheten i Kristi undervisning om äktenskapet och sexualiteten.”

Enligt Ärkebiskop Aquila har den Salige påven Paulus VI i sin encyklika Humanae Vitae, som är en milstolpe i historien, ”profetiskt försvarat helheten i de giftas kärlek och varnat oss för faran att reducera sexualiteten till en källa till njutning.”

Humanae Vitae publicerades 1968 och firar 50-årsjubileum den 25 juli i år.

Aquila noterade att Kyrkan under de år som följt utgivningen hållit fast vid sin undervisning om sanningen medan den teologiska reflektionen om Humanae Vitae har fortsatt att utvecklas.

En positiv utveckling har enligt Aquila varit S:t Johannes Paulus II:s ”Kroppens teologi” som ”fördjupat vår förståelse av den stora gåva sexualiteten är, just därför att den kräver ett fullständigt utgivande av sig själv som gåva.”

Påven Benedikt XVI och påven Franciskus har också medverkat effektivt till ytterligare reflektion över kärlekens teologi i Humanae Vitae. Aquila pekar på de ”stora framstegen” i den naturliga familjeplaneringen som under årens gång visat sig vara en rik tillgång för otaliga familjer.

”NFP … hjälper paren att få den relevanta kunskapen om sin fertilitet, förbli öppna för nytt liv och växa i den typ av självbehärskning som är nödvändig för ett lyckligt äktenskap,” sa Aquila och påpekade samtidigt att en uppoffrande kärlek måste ingå i praktiserandet av NFP.

 

Aquila förklarade att kontraceptionen bryter med den äktenskapliga aktens prokreativa natur vilket är ”till skada för sexualitetens förenande dimension.” Den Salige Paulus VI avvisade inte kontraceptionen bara därför att den är artificiell, sa Aquila, utan därför att den i grund och botten skadar den intimaste delen av den äktenskapliga akten mellan makarna.

Ärkebiskopen beklagade också en tillbakagång i kulturen under de senaste 50 åren, som han sa var förutsagd av den Salige Paulus VI. Han pekade uttryckligen på den utbredda användningen av preventivmedel som har lett till en ökande skilsmässofrekvens och högre aborttal.

Pornografin, sexhandeln, tvingande regeringsbeslut om användande av preventivmedel, ökad frekvens sexuellt överförbara sjukdomar, de låga barnafödandetalen och minskande antal ingångna äktenskap är också några av de negativa konsekvenserna, enligt ärkebiskopen i Denver. Han tillade att teknologin kommit att spela en allt större roll på sexualitetens område med fler komplikationer som följd.

”Sexualiteten själv har förändrats från att vara en gåva och en källa till liv i familjerna till ett medel för njutning och självtillfredsställelse,” sa Aquila.

”Så snart sexualiteten och äktenskapet har omdefinierats och banaliserats på detta sätt, är det möjligt att förändra definitionen och bilden av äktenskapet eller allt som har förhållande till sexualitet,” fortsatte han.

Dock tror Aquila att Humanae Vitae och kroppens teologi kommer att visa sig vara botemedlen för ”de utbredda och osanna idéerna om friheten och sexualitetens mening som så många lider av i dag.”

”Den Salige Paulus VI lär oss sanningen om kärleken i äktenskapet och uppställer fyra avgörande egenskaper: den måste vara helt och hållet mänsklig, hel, trogen och fruktsam,” sa Aquila och betonade att dessa fyra egenskaper inte kan skiljas från varandra.

Trots den kulturella förvrängningen av sexualiteten och äktenskapet under de gångna åren, påpekar Aquila att det goda i sexualiteten består tack vare varje mänsklig persons värdighet.

”Vi vet också genom Skriften… att den värdighet vi har är knuten till bilden och likheten med Gud som skapat oss, ” sa Aquila.

”Gud, som är källan till allt liv och till kärleken, har från begynnelsen planerat att kärleken mellan en man och en kvinna skulle vara en bild av hans egen kärlek och frambringa nytt liv i en familjegemenskap,” fortsatte han.

Humanae Vitae lär att den barnalstrande kärleken (prokreationen) är en ”oerhört viktig mission” med både ”övernaturliga och eviga” resultat, sa ärkebiskopen. Aquila kallar detta ”det äktenskapliga kärlekens egentliga natur,” som också för mannen och hustrun framåt på helighetens väg.

”När makarna ger sig till varandra i uppriktighet som gåva, upptäcker de den verkliga identiteten som barn till Gud Fadern och deras kärlek utstrålar sanningens strålande skönhet,” sa Aquila.

Medan Humanae Vitae förkunnar den djärva skönheten i Kyrkans undervisning om sexualiteten, påminner den också de troende om Kyrkans evangeliserande mission, påpekade Aquila.

”Varje katolik har ett uppdrag att leva och dela med sig till andra av den goda nyhet som ligger i Guds plan för den mänskliga sexualiteten,” sa Aquila och tillade att en sådan levande förkunnelse fordrar mod.

”Vi evangeliserar först genom att vittna om vad Gud gjort i vårt eget liv och genom att leva efter Kristi undervisning i familjen och i arbetet,” fortsatte han och sa att ”det inte är en stötande konfrontation utan en kärleksgärning, när man riktar människors uppmärksamhet på Jesu undervisning”.

De som först evangeliserar samhället, sa Aquila, är föräldrarna och de gifta paren som är de som först undervisar och uppfostrar barnen. Det är det bakomliggande skälet till att föräldraparen har ett ansvar att troget undervisa barnen om Kyrkans sanningar.

Tyvärr utsätts barnen i vår tids samhälle i hög grad för felaktiga uppfattningar om sexualetiken, med pornografin och lockelsen till oplanerat sex, sa ärkebiskopen. Det är faromoment som utmanar föräldrarna på nya områden i ansträngningarna att fostra Guds barn, men Aquila uppmuntrade föräldrarna att ta sig tid till samtal med barnen och lägga en grund till äkta och goda framtida relationer.

Han påpekade också att prästerna och diakonerna är kallade att evangelisera sina egna. Aquila rådde prästerna att vara ”milda och barmhärtiga i bikten,” och att engagera sig själva på nytt i arbetet med förlovade och gifta par.

Aquila vände sig också till enskilda på arbetsmarknaden och uppmuntrade dem att vittna om sanningen i vardagslivet. Särskilt vände han sig till de förlovade paren och bad dem att ”försöka få ut så mycket som möjligt i förberedelserna till äktenskap.” I avslutningen i herdabrevet ville Aquila särskilt omnämna den omätbara rikedomen i Guds kärlek och uppmanade enskilda och par, var de än befinner sig, att i tankarna ofta återkomma till denna sanna kärlek som blir verklighet när ”de ger sig själva som reservationslösa gåvor till varandra”.

Han talade öppet om att de gifta paren borde vara generösa i kärleken och efterlikna Kristi sista kärleksoffer som vägen fram till ”att finna den sanna lyckan.” Aquila pekade också på 50-årsfirandet av Humanae Vitae som ett perfekt tillfälle att engagera sig på nytt och bli delaktiga i den befriande sanning som är encyklikans budskap på sexualitetens område.

Humanae Vitae var en gåva till Kyrkan och till världen, en modig profetia om skönheten i det mänskliga livet och i den äktenskapliga kärleken,” sa Aquila och kallade encyklikan ”ett stort ljus i en mörk och förvirrad värld.”

”Vi ber om den Salige Paulus VI:s förbön när vi söker hans ledning för att föra vidare Kristi undervisning i dagens värld och också själva leva så som Han lär oss.”

Översättning till svenska från engelskan, Göran Fäldt (februari 2018)

https://www.catholicnewsagency.com/headlines