Fader Weinandy: Kyrkans lära utsätts för ”utstuderade men väldefinierade angrepp”

Fader Thomas Weinandy, OFM, Cap., /CNS/

Den i USA verksamme teologen har sagt att Kyrkans katolicitet håller på att upplösas.

Kyrkans enhet, apostolicitet och katolicitet angrips av det egna ledarskapet, har förre chefen för USA:s biskopars lärokommitté sagt. Ledamoten i Vatikanens internationella teologikommission, Fader Thomas Weinandy, har sagt att Kyrkans ”fyra kyrkliga identitetstecken” – att den är ”en, helig, katolsk och apostolisk” – enligt nicenska trosbekännelsens definition – nu utsätts för ”utstuderade, men väldefinierade angrepp”. I ett föredrag på Notre Dame Universitetet i Sidney, Australien, fredagen den 24 februari, talade Fr Weinandy om behovet av ett ”robust försvar” av de fyra igenkänningstecknen, annars blir Kyrkans identitet ”oordnad”, vilket ”försvagar” förmågan att förkunna evangeliet.

”Försvagningen blir då som synligast i den eukaristiska liturgin som inte bara kommer att göra skandal utan nedvärdera eukaristiliturgin som det högsta levande uttrycket för Kyrkan som en, helig, katolsk och apostolisk”, tillade fader Weinandy. Fastän ”splittringen brett ut sig” i Kyrkan efter Andra Vatikankonciliet har det aldrig funnits några tvivel i fråga om officiell kyrklig doktrin under Johannes Paulus II:s och Benedikt XVI:s pontifikat, sa han. ”I flera markanta avseenden är så inte fallet under den nuvarande påven Franciskus pontifikat.”

Fastän mycket under påven Franciskus pontifikat är ”beundransvärt och lovvärt”, tycks han vid några tillfällen inte ha identifierat sig själv ”som en organisatör för enheten utan som en splittrande drivkraft,” sa fr Weinandy. Mycket av denna splittring går tillbaka på biskopar som använt Amoris Laetitia för att tillåta frånskilda och omgifta katoliker att ta emot den heliga kommunionen.

”För att påven Franciskus … så som man kan se det i Amoris Laetitia, omtolkar, och på nytt sätt, uttrycker en tidigare klar apostolisk tro och undervisning av Magisterium på ett tvetydigt sätt, som leder till förvirring och bestörtning och oklarhet inom den kyrkliga gemenskapen, är att motsäga sina egna förpliktelser som Petri efterträdare och överträda sina medbiskopars förtroende, liksom prästers och alla de troendes,” sa fr Weinandy.

Påvens förfarande ”slår mot det petrinska ämbetets kärna, med den avsikt Jesus haft med det, och så som Kyrkan hela tiden förstått det”. ”S:t Petri efterträdare har, genom ämbetets själva natur, att personligen och bokstavligen förkroppsliga det och därigenom vara det yttersta tecknet på Kyrkans enhet i kommunion. Han har att vara den förste att försvara och leda den kyrkliga enheten,” sa han. ”Ett sätt att driva frågor som tillåter, och till och med uppmuntrar, läromässiga och moraliska avvikelser underminerar egentligen hela Andra Vatikankonciliets undervisning om den kyrkliga kommunionen och om traditionen i Magisterium och i teologin som går tillbaka till Ignatius”. ”Genom att förefalla uppmuntra skillnader i doktrin och moralisk oenighet inom Kyrkan har det nuvarande pontifikatet överträtt Kyrkans fundamentala kännetecken – att hon är en.”

Påven Franciskus’ ”svårförståeliga undervisning förefaller ibland falla utanför den historiska apostoliska kyrkliga gemenskapens offentliga undervisning” när den ”uppmuntrar till splittring och disharmoni snarare än till enhet och frid inom den apostoliska Kyrkan. Det ser då ut som om det inte finns någon bekräftelse av tron.” På ett sätt är detta till och med värre än att sprida heresi, tillade fr Weinandy.

”Heresin är åtminstone ett tydligt förnekande av den apostoliska tron och kan klart och tydligt identifieras som sådan och ges lämpligt svar. Tvetydig undervisning kan inte, på grund av det dunkla i den, identifieras tydligt och är därför än mer problematiskt eftersom den leder till osäkerhet i hur den ska förstås och bli tydliggjord.” Kyrkans katolicitet undermineras också av påven Franciskus’ synodbegrepp, fortsatte fr Weinandy, som ger upphov till någon slags ”teologisk anarki”.

”Vi bevittnar nu en upplösning av Kyrkans katolicitet, eftersom lokala kyrkor, både som stift och som nationella, ofta tolkar normer i läran och i moraliska föreskrifter på olika och motstridiga sätt. Det som de troende trogna förväntas tro på och praktisera i ett stift eller ett land inte är i överensstämmande med vad de trogna troende förväntas tro på och praktisera i ett annat stift eller ett annat land,” sa fr Weinandy.

Kyrkans helighet är också ”under belägring”, särskilt när det gäller eukaristin. Att tillåta en del civilt omgifta par att ta emot den heliga kommunionen fast de inte lever i avhållsamhet låter ”en pastoral situation utvecklas” i vilken ”nästan alla skilda och omgifta par kan bedöma sig själva fria att ta emot den heliga kommunionen.” De moraliska buden blir alltså inte längre absoluta utan enbart ”ideal”. Resultatet blir en ”öppen offentlig attack på heligheten i det Johannes Paulus II kallade ’det allraheligaste sakramentet’.” Varje präst som tillåter någon som förhärdar sig i svår synd att ta emot kommunionen erkänner underförstått att ”synden fortsätter att styra mänskligheten trots Jesu frälsningsbringande verk,” tillade fr Weinandy.

”Att, i vad som kan förefalla vara en barmhärtighetsgärning, tillåta dem som framhärdar i uppenbar synd att ta emot kommunionen är både att förminska det onda i allvarlig synd och baktala den Helige Andes storhet och makt.”

”Kyrkans själva identitet, vår kyrkliga kommunion, angrips, och eftersom hon är Kristi Kyrka vanäras Jesus själv när han utför sitt frälsningsverk”, sammanfattade fr Weinandy. ”Vad som nu erbjuds i dess ställe är en blodfattig Kyrka, en Kyrka där den Helige Ande är försvagad, och så en Kyrkan som är oförmögen att helt och full ge ära åt Gud Fadern.”

Fr Weinandy avskedades av USA:s biskopar i november sedan han skickat ett öppet brev till påven Franciskus i vilket han sagt att det nuvarande pontifikatet kännetecknades av ”kronisk förvirring”. Han anklagade också påven Franciskus för att undervisa med vad som ”avsiktligt tycks sakna klarhet”.

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/02/24/fr-weinandy-church-teaching-under-subtle-but-well-defined-attack/

källa: Catholic Herald, 24 februari 2018. Översättning: Göran Fäldt

Not: Fr Weinandy har i sitt brev, som i den här sammanfattningen av Catholic Heralds redaktion förefaller bekräftat till sitt innehåll, sagt sin mening och i konkreta termer klarlagt invändningar mot några av påven Franciskus’ olika uttalanden. Vem som helst kan fritt invända mot fr Weinandy i sak och tillbakavisa kritiken. En sådan diskussion kan inte vara främmande för Kyrkans inre liv – som i en familj där viktiga frågor ibland måste diskuteras för att uppkomna problem ska kunna få en acceptabel lösning. Vad som inte är acceptabelt i Kyrkans inre sätt att diskutera är ett kärlekslöst och emotionellt tonfall som sårar och som är otillbörligt utlämnande. Som översättare finner jag inte att den här texten är av sådant slag att den inte ska kunna publiceras och läsas. Det är fritt för var och en att ta ställning och skriva ett genmäle. Fr Weinandy har varit beredd att ta konsekvenserna av sitt beslut att framföra den kritik som framläggs i brevet.

Att bli avsatt från sin viktiga position i en stor och inflytelserik biskopskonferens är ett högt pris. Det mod fr Weinandy måste ha för att riskera sin befattning kan man inte annat än beundra och respektera. Det ligger dock i ett sådant erkännande samtidigt en påminnelse om plikten att lyssna i lydnad till påven, även när han inte uttalar sig Ex cathedra.

                                     Jönköping 3 mars 2018, Göran Fäldt