Fatimanovenan 4-12 maj 2017 Fatimas 100-års jubileum

Jämte Marias uppenbarelser i Lourdes är uppenbarelserna i Fatima de som mest har präglat Mariafromheten i modern tid. Den 13 maj 1917 fick barnen, Lucia dos Santos (1907-2005), de Saliga Jacinta Marto (1910-1920, 20 febr.) och Francisco Marto (1908-1919, 20 febr.) i Cova da Iria i Portugal för första gången se Jungfru Maria.

Vid den tredje uppenbarelsen den 13 juli förutsade Maria det andra världskriget: Om människor inte omvänder sig och gör bot och bättring ska ”krig, hungersnöd, förföljelse av Kyrkan och påvarna” bli följden. Vid varje tillfälle som Maria visade sig uppmanade hon barnen att be Rosenkransen, inte bara för sig själva utan också som botgöring för andra och för fred i världen. Vid den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 avslöjade hon sitt namn: Vår Fru av Rosenkransen. I sin högra hand höll hon en lysande rosenkrans. Barnen fick under uppenbarelserna av ängeln och Guds Moder lära sig böner varav en numera alltid ingår i Rosenkransens böner (O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld, led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest).

Maria lovade att om man uppfyllde hennes önskan att be och göra bot för världens synder, så ska till slut hennes ”Obefläckade Hjärta triumfera” dvs. Guds Moder ska utverka fred åt världen och i människors hjärtan.

Efter Barmhärtighetens År inledde påve Franciskus den första adventssöndagen 2016 Fatima Jubileet: 1917-2017.

”Var inte rädda!”, med dessa ord inleder Guds Moder serien av budskap som ges i Portugal och i Spanien under nio uppenbarelser år 1917.

Våra påvar i modern tid har uppmärksammat Fatimabudskapet och besökt platsen dit många miljoner pilgrimer har kommit under årens lopp för att ta till sig Marias moderliga anvisningar för ett heligt liv, men också för att komma till en nådens plats, utvald av Himmelen för att uppmana oss till omvändelse, bön och bot.

Salige Paulus VI besökte Fatima år 1967, Helige Johannes Paulus II gjorde tre pilgrimsfärder till Fatima under åren 1982, 1991 och år 2000. Påven Benedikt XVI vallfärdade till platsen för uppenbarelserna år 2010. Påve Franciskus kommer att besöka platsen för uppenbarelserna för att fira Fatimas jubileum den 12-13 maj, då han också helgonförklarar de yngsta icke martyrer i Kyrkans historia: Francisco Marto 11 år och hans syster Jacinta 10 år, båda saligförklarade av Helige Johannes Paulus II i Fatima år 200.

Guds Moder uppenbarade sig mellan den 13 maj till den 13 oktober för de små herdebarnen Francisco och Jacinta båda samt deras kusin Lucia dos Santos.

År 1930 erkände Kyrkan officiellt att budskapen var autentiska och vallfärder till Fatima mm. tilläts.

Det finns tre häften från Ave Maria Publikationer från Gråbröderna som delas ut gratis och som erbjuder er alla att fördjupa sig Fatimabudskapen:

Fatimabudskapet, Fatimabönerna samt Fatimaandakt (där den officiella jubileumsandakten från Fatima finns översatt).

Våra häften finns också att ladda ner på vår församlings hemsida (sökord: franciskus jönköping – ave maria publikationer).
Här följer texten till den novena vi ber i S:t Franciskus Katolska Kyrka i Jönköping för Fatimanovenan 4-12 maj:

F. Låt oss ta till oss Guds Moders uppmaning i Fatima: ”Be, be mycket och gör offer för syndarna. För många själar går förlorade till Helvetet därför att det inte finns någon som gör offer och ber för dem.” Vi ber nu vår novena med de böner som uppenbarades i Fatima.

Alla Moder Maria, ta emot vår hyllning och vår bön till Guds ära och för alla människors frälsning.

 

Fatimas Gottgörelsebön

uppenbarad av Fredens Ängel i Loca do Anjo hösten 1916

F. Allraheligaste Treenighet, Fader, + Son och Helige Ande,

Alla jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Jesu Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.
bön som uppenbarades av Fredens Ängel under våren 1916 i Loca do Anjo:

F. Min Gud,

Alla jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig.
bön som uppenbarades av Guds Moder under den första uppenbarelsen den 13 maj 1917 i Cova da Iria:

F. O Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig!

Alla Min, Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament.
bön som uppenbarades av Guds Moder i Cova da Iria den 13 juli 1917

F. O min Jesus,

Alla förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.
bön som gavs av Guds Moder under den tredje uppenbarelsen i Cova da Iria den 13 juli 1917

F. O Jesus,

Alla alla mina offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.

 

böner som Syster Lucia hörde dikteras inom sig av Guds Moder i augusti 1931 i Rianjo:

F. Marie ljuva Hjärta

Alla rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Europa och hela världen! Amen.

F. O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull,

Alla be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Europas och hela världens omvändelse. Amen.

Litania till Vår Fru av Fatima

Ur A Prayerbook of Favorite Litanies (1985)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, be för oss

Heliga Guds Moder,

O Moder av Fatima, be för vårt land

O Moder av Fatima, helga våra präster

O Moder av Fatima, hjälp våra katoliker att bli mer brinnande i tron

O Moder av Fatima, led och inspirera dem som regerar våra länder

O Moder av Fatima, bota alla sjuka som förtröstar på dig

O Moder av Fatima, trösta de sorgsna som tar sin tillflykt till dig

O Moder av Fatima, hjälp alla dem som ber om din hjälp

O Moder av Fatima, befria oss från alla faror

O Moder av Fatima, hjälp oss att stå emot alla frestelser

O Moder av Fatima, utverka för oss allt det som vi ber dig om

O Moder av Fatima, var med och hjälp våra kära

O Moder av Fatima, led tillbaka på den rätta vägen alla våra bröder och systrar som kommit bort från tron eller som genom synden lever ett liv borta från Gud

O Moder av Fatima, hjälp oss att få tillbaka vår första kärlek till Gud

O Moder av Fatima, be för oss om förlåtelse för alla våra synder och underlåtelser som förolämpar Gud

O Moder av Fatima, led alla människor till din Gudomlige Son

O Moder av Fatima, utverka fred för hela världen

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

 

F. Maria, avlad utan synd,

Alla be för oss som tar vår tillflykt till dig.

F. Marie Obefläckade Hjärta,

Alla be för oss nu och i vår dödsstund. Amen.
F. Låt oss be. Oändligt gode och barmhärtige Gud, uppfyll våra hjärtan med ett stort förtroende för Din älskade Moder, som vi ber till under titeln ”Vår Fru av Rosenkransen” och ”Vår Fru av Fatima” och ge oss på hennes mäktiga förbön all den nåd till kropp och själ som vi behöver. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.
F. Maria, Rosenkransens Drottning,

Alla be för oss och vår värld. Var hälsad Maria…

 

F. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.