Firandet av Franciskanordens alla helgon den 29 november 2016

Varje år den 29 november firar Franciskanorden sin ordens alla helgon från I Orden (alla bröder), II Orden (alla Clarissor) samt Sekularorden (lekmän och diverse systrakommuniteter som har sitt ursprung i sekularorden).

Den 29 november 1223 godkändes Franciskus´ regel av påven Honorius III och därför förnyar vi bröder våra ordenslöften av kyskhet, fattigdom och lydnad under Mässan denna dag.

Regelns original finns bevarad i Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) moderkloster, Sacro Convento, i Assisi vid S:t Franciskusbasilikan där vår ordensgrundare, den Helige Franciskus, är begravd.

Vid förnyelsen av våra löften följer vi följande rit:

Rit för Förnyelsen av Ordenslöftena

För den 29 november

Enligt Rito Romano-Serafico år 2001

Provinsministern eller guardianen:

Låt oss komma ihåg vår Serafiske Fader Franciskus som ofta brukade säga: ”Låt oss börja, bröder, att tjäna Herren, för hittills har vi gjort inga eller ytterst få framsteg”. Låt oss därför be, kära medbröder, till Gud vår Fader, som ger uthållighet i det goda, att Han ger oss sin nåd, till oss som är Hans söner och som idag förnyar våra löften.

Alla ber nu en stund i tystnad.

Provinsministern eller guardianen fortsätter:

Herre, se i Din godhet till oss Dina söner, som Du i Din försyn har kallat till den evangeliska fullkomligheten; låt oss gå vidare med generositet och uthålligt engagemang på den väg som vi har påbörjat med sådan iver.

Amen.

Alla bröder uttalar förnyelsen av löftena tillsammans:

Allsmäktige, allraheligaste, högste och upphöjde Gud, helige och rättfärdige Fader, himmelens och jordens Herre och Konung, jag välsignar dig och jag tackar dig för att du med din kärleks kraft har kallat mig att efterfölja din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, genom ett liv i enlighet med den inspiration som du gav din tjänare Franciskus.

Med den Helige Andes kraft förnyar jag i dag till dig, med hela mitt hjärtas hängivenhet, löftet att leva i lydnad, utan något eget och i kyskhet, och jag bekräftar även min föresats att leva enligt Mindre Brödernas Regel, stadfäst av påven Honorius, enligt vår Ordens Konstitutioner.

Helige Fader, genom Maria den Obefläckades hjälp, hon som är Jungfru som blev Kyrka och förebild för det Gudsvigda livet, på vår fader den Helige Franciskus och alla helgons förbön, med brödernas hjälp, låt mig få hålla ut intill slutet i denna heliga föresats, och endast genom din nåd, nå fram till dig, du Allrahögste, som i den fullkomliga Treenigheten och i Enhet lever och råder i härlighet, i evigheters evighet. Amen.

Efter förnyelsen av ordenslöftena säger provinsiministern eller guardianen:

Lov, pris, ära och tack till vår Gud och till er som har förnyat er föresats att hålla vår fader, den Helige Franciskus´, sätt att leva, som är skriven till frälsning i er själ, välsignelse i himmelen från den Allrahögste Fadern, och på jorden hans älskade Sons välsignelse med den Helige Ande Hjälparen.

Alla: Amen.

Provinsiministern eller guardianen:

Förenade i bön, efter att ha förnyat våra Ordenslöften, ber vi den Allsmäktige Guden att Han gör oss trogna våra löften och generösa i Hans tjänst. Vi ber tillsammans:

Herre, hör vår bön.

För Guds Heliga Kyrka, att alla hennes söner och döttrar samverkar för att bygga upp henne med sina liv.

För fred, frid och frälsning för hela världen, att alla Franciskus söner blir budbärare i samhället och medverkar till fred och broderskap.

För de unga, att deras entusiasm och ideal för de evangeliska värdena till tjänst för rättfärdighet och kärlek blir allt starkare, så att de kan få erfara den ljuva frid som kommer av att utge sig själv.

För alla Gudsvigda, att deras liv vittnar om glädjen över att ha funnit Gud som är allt gott, det högsta goda och det godas fullhet.

För oss här närvarande, att vi älskar Gud och tillber honom med ett rent hjärta och sinne och ger honom allt lov, dag och natt utan att tröttna.

Provinsiministern eller guardianen:

Gud, du källa till all helighet, hör denna din familjs böner och på den Saliga Jungfru Marias förbön, hon som är din ödmjuka tjänarinna och vår Härskarinna, välsigna och beskydda dessa dina söner, så att de med din hjälp troget uppfyller det som de genom din gåva har lovat dig. Genom Kristus vår Herre.

Alla: Amen.

Vi är tacksamma för alla som ber för oss – vi ber för er, det kan ni vara säkra på! – men vi behöver också förbön så att vi blir alltmer trogna det vi har lovat Kristus i Hans Heliga Kyrka. Och be för kallelser!