Grupper

Grupper och Andliga Rörelser

i

Sankt Franciskus Katolska Församling

Jönköping

 

Sammanställning av

Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

April 2014

De är presenterade enligt det år de blivit aktiva i vår församling

Kateketerna är frivilliga församlingsmedlemmar som vill ge föräldrar stöd med undervisning i den katolska tron. Detta görs med hjälp av de didaktiska medel som vårt Katolska Stift ger ut genom Katolska Pedagogiska Nämnden. Kateketerna undervisar två gånger i månaden på söndagar och utövar denna tjänst under kyrkoherdens ledning. Just nu söker vi frivilliga!

Ansvarig: Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Samordnare: Violetta Korasiak Hällstorp (Rådsmedlem)

 

Militia Immaculatae (Marie Härskara) är en världsvid andlig mariansk rörelse som grundades av S:t Maximilian Maria Kolbe tillsammans med några medbröder på vårt prästseminarium Via San Teorodor 42 i Rom år 1917. Den internationella rörelsen har cirka fyra miljoner medlemmar. På min begäran upprättades MI i vårt stift år 1993. MI:s grund är vigningen till den Obefläckade Jungfrun och målet är att genom vigningen till Immaculata delta i Kristi Rikes utbredande.

Man blir medlem genom att A) ge sitt namn till MI:s nationella säte (hos Gråbröderna i Jönköping), eller B) genom en upptagningsceremoni av MI:s kyrklige assistent eller en av honom delegerad präst.

Medlemskap i MI är reserverat för katoliker (dock inte för dem som trätt ur Katolska Kyrkan).

Åtagandet som medlem är att dagligen be vigningsakten till Immaculata som skrevs av Helige Maximilian Maria samt att bära den s.k. Mirakulösa Medaljen (som uppenbarades i Paris 1830) som ett tecken på denna vigning.

Möten organiseras men ingen medlem är förpliktad att delta i dessa. Det är Militian ”MI-gruppen” som är stommen på de s.k. andliga dagarna som jag som kyrkoherde organiserar varje månad.

MI-medlemmarnas konkreta apostolat i Sverige är att i grundarens anda ge stöd, genom bön och frivilligt ekonomiskt bidrag, till Ave Maria Publikationers mission att gratis dela ut bönböcker och andlig litteratur i landet (över 30 000 böcker har hittills delats ut).

Man kan läsa mer om MI bl.a. på hemsidan:

http://www.consecration.com/

Ansvarig: Kyrklig Assistent MI Sverige Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Caritas-Jönköping: ger stöd för medmänniskor i nöd både inom vårt land och ute i världen. Det är Caritas gruppen som står för det magnifika kyrkkaffet nästan varje söndag. Är du intresserad av att göra något för din nästa på ett aktivt sätt kontakta gärna någon av de aktiva på söndagar (du hittar dem i köket): Sonja Ahlquist, Tonka Klobucar, Villa Hellström m.fl. Ansvarig: Diakon Göran Fäldt

 

Josefsbrödraskapet (förbönsrörelse för döende och själarna i Skärselden): År 1913 grundade i Rom den Salige Luigi Guanella en förbönsrörelse för de döende och för de avlidnas själar. Denna världsvida andliga rörelse har sedan den 18 maj 2001 i vårt land sitt säte hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) i Jönköping. Målet är att vörda och hylla den Helige Josef, de döendes Skyddshelgon och viga sig till honom samt att be för alla döende i världen. Man blir medlem genom inskrivning i Josefsbrödraskapets register hos Gråbröderna. Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, som är den nationellt ansvarige för brödraskapet, gör vid detta tillfälle en vigning till den Helige Josef av den nya medlemmen. Ett medlemsbevis skickas efteråt. Medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet. ’Brödraskap’ är lika med ’andligt syskonskap’ och står därmed öppet för både män och kvinnor.

Åtagandet som medlem är att dagligen be den lilla förbönen (den s.k. ”Korstågsbönen”) som skrevs av Salige Luigi Guanella:

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och verklig brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

Josefsbrödraskapet har inga organiserade möten. Ett flertal medlemmar bär den s.k. Josefsnålen som kännetecken.

 

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt (ärar Jesu barndom genom förbön för barn och insamling för barnhem). Den Helige Franciskus av Assisi hyste en stor devotion till Herrens Människoblivande. Sedan år 2002 har Gråbröderna i sitt kapell en kopia av det berömda s.k. Undergörande Jesusbarnet av Prag (ännu en kopia har genom församlingsmedlemmars försorg ställts i vår kyrka) och en vänkrets har vuxit fram kring denna mycket vördade staty. Den s.k. Hedersvakten har grundats för att hylla och tacka Herren för att Han blev en av oss. Hedersvaktens särskilda festdag är Epifania – Herrens Uppenbarelse – den 6 januari som firas med Kristi Konungsliga Procession (Pragprocessionen) med Jesusbarnets staty.

Man blir medlem genom att ge en penninggåva, vilken utgör medlemsavgiften, till Jesusbarnets ära. Denna gåva går oavkortat till något barnhem eller till verksamhet bland fattiga barn. Hittills har behövande barn i Polen, Vietnam, Indien, Vitryssland och Peru fått ekonomisk hjälp genom Hedersvakten. Medlemskap förnyas varje år genom att man ger en valfri gåva till Hedersvakten. Medlemsbevis skickas när gåvan kommit in. Medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet.

Åtagandet som medlem är att hylla Kristus, vårt hjärtas Konung genom att:

– helst dagligen be den mycket kända av Guds Moder uppenbarade bönen till Jesusbarnet med intentionen för alla familjer, barn i svårigheter och för de ofödda barnen.

– uppmärksamma den 25:e varje månad (Jesusbarnets månadsdag), förslagsvis ber man Jesusbarnets Rosenkrans denna dag.

Inga organiserade möten anordnas, förutom det högtidliga firandet den 6 januari (Pragprocessionen) hos Gråbröderna i Jönköping.

Ansvarig: Ordförande i Jesusbarnets av Prag Hedersvakt Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

 

Andlig Adoption (förbön för ofödda barn): På 1950-talet uppmanade Ärkebiskop Fulton Sheen (1895-1979) i USA de kristna att andligen adoptera ett ofött barn. Ärkebiskopen uppmanade till bön för ett okänt barns liv, så att det inte skulle bli aborterat utan få fortsätta att leva. Fenomenet med s.k. andlig adoption har funnits länge i Kyrkan. Vanligast var att andligen adoptera (dvs. be och offra särskilt för) missionärer och präster. Men det verkliga uppsvinget för andlig adoption kom med Ärkebiskop Sheens kampanj för ofödda barn. Detta har spridit sig över hela världen och i vår församling var det Pater Rafal Zarzycki OFMConv som började med en adoptionsgrupp som offentligt under Mässan avlade adoptionslöftet att be för ett okänt barn under nio månader. Detta har sedan upprepats flera gånger.

Man blir medlem i den Andliga Adoptionens världsvida gemenskap genom att enskilt eller tillsammans med andra börja be den andliga adoptionsbönen (som man ber under nio månader):

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av allt mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

  • Dagligen under nio månader be en dekad (1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern) för detta ofödda barns liv.
  • Samt att dagligen göra ett frivilligt offer för detta barns räddning (exempelvis avstå från något man tycker om etc.).

Om man av någon anledning inte har uppfyllt detta åtagande en dag ska man uppfylla detta så fort man kan (dvs. man ber på en dag lika många gånger som man har försummat sin förpliktelse).

Vill du bilda en grupp som tillsammans börjar den andliga adoptionen ett visst datum så kontakta kyrkoherden.

 

Förebedjarna: Under Jesu Heliga Hjärtas månad (juni) Jubelåret 2000 överlämnade jag en lista på förbönsämnen till olika församlingsmedlemmar i Jönköping. Föga anade vi att denna lista skulle gå runt i snart hela landet och förfrågan om förbön skulle komma från Sveriges och våra grannländers alla hörn. Man kan säga att det har utvecklats till en andlig rörelse. Målet är att genom aktiv förbön för Kyrkan och världens alla förbönsämnen visa kärlek och uppskattning till Jesu Heliga Hjärtas kärlek för oss. Man blir ”medlem” genom att börja be Förebedjarnas dagliga bön. Inget medlemsregister eller några organiserade möten finns. Man upphör att vara medlem när man inte längre ber någon av de föreslagna bönerna enligt gruppens intentioner. Detta andliga medlemskap står öppet för alla, oberoende av samfundstillhörighet. Åtagandet som medlem är endast att dagligen be enligt de intentioner som kommer in till Förebedjarna (genom Gråbröderna). Förslag till böner för Förebedjarna finns i särskild folder i kyrkans hall. Hemsida på olika språk: http://www.camminoneocatecumenale.it/.    Det verkar som om man har mycket trevligt under dessa träffar eftersom det är stor uppslutning.Ansvariga är Tonka Klobucar (036 377 226) och Elvira Sommer (0392 128 32).Rosenkransgruppen är några lekmän inom vår församling som tar ansvaret för att Rosenkransen bes före Mässorna. Kommer du några gånger så känner du igen dem. Det är trogna och kära ansikten som sällan saknas i våra kyrkbänkar, söndagar som vardagar!Herren säger att vi ska ”samla skatter i Himlen” (Matt 6:19-21) och en av Kyrkans stora skatter är avlaten (efterskänkande av den bot vi borde göra för våra synder). Den som lever i Guds nåd (utan allvarliga synder) får fullständig avlat vare gång man ber Rosenkransen tillsammans! Och ändå är det så många som inte bryr sig… Franciskanska Sekularorden ”OFS” är en del av Franciskanorden som vuxit till en stark grupp på bara några år. De fördjupar sig i S:t Franciskus andliga arv och hjälper varandra att leva som kristna enligt en franciskansk livsstil. En folder finns vid stora anslagstavlan (vid kontoret) om OFS-gruppen med kontaktlista.Ansvarig i vår församling: Filip Bertilsson (Bankeryd) Ständig bön för äktenskap och familj: Finns det något viktigare att stödja med förbön än äktenskap och familj? I vår tid gungar det rejält i äktenskapen. Enligt svensk skilsmässostatistik för exempelvis år 2010 lovade 50 730 par varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes! Mörka siffror… Nuvarande samordnare i vår församling är Eva-Britt Ragvald som kortfattat skriver att: Vi som är med ber på egen hand under sin timme den 28:e varje månad. Det är så rörelsen fungerar, att man ber själv där man är under en bestämd individuell timme på dygnet. Läs även om Karmels Sekularorden på nätet på Karmels hemsida: http://sekularkarmel.se/sekularorden.html

 

S:t Maximilians Vänner: Under augusti 2013 öppnades i vår församling S:t Maximilians bok- och presentaffär i den nybyggda delen av kyrkan. S:t Maximilian Maria Kolbe (1894-1941) var en nytänkare i Kyrkan vad gäller evangelisation. Han ansåg att till och med en enkel katolsk almanacka eller liten bönbok kunde hjälpa till att sprida Kristi evangelium på något sätt, om så bara genom att vara en påminnelse om Gud. Påminnelser om Gud har vi rätt gott om i vår butik, av alla de slag, från katolsk litteratur till ikoner och rosenkransar i mängder. Det har visat sig vara mycket uppskattat både bland våra församlingsmedlemmar samt besökare utifrån att vi nu har denna butik men vi behöver fler medarbetare till ”S:t Maximilians Vänner” som kan hålla butiken öppen på helger och vid högtider. I butiken har även S:t Franciskus bokhörna och Caritas-Jönköping försäljning av böcker och handarbeten mm. Kom och se!

 

Studentgruppen ”CuperTino” med P. Wladek Mezyk OFMConv (English) träffas på onsdagar kl. 18.00.  För intresse kontakta: Magdalena Sandgren (Ölmstad)  De nationella grupperna har även sina föreningar som är fristående från församlingen men där många medlemmar även är församlingsmedlemmar. De flesta har egna hemsidor.Andra nationella föreningar hittar du exempelvis på följande hemsida:

Polska föreningen i Jönköping: http://pzj.se/

 

Opus Dei från Stockholm har startat med minireträtter i vår församling. För mer information kontakta: Tomas Trennelius (Vetlanda)

Magdalena är också grundare och ordförande i Föreningen för byskolorna i Mymensingh (uttalas Majmensingh) i Bangladesh. Föreningen har visserligen ingen formell koppling till vår församling, men då och då görs insamlingar hos oss genom kyrkkaffe eller försäljning av hantverk (bl.a. på basaren) för denna skolverksamhet i ett av världens fattigaste länder.

En ignatiansk lekmannarörelse som kallas för ”Gemenskap i Kristet Liv” har börjat i vår församling 2014.

Observera att Mässor firas på engelska 2 och 4 söndagen i månaden kl. 16.00 (Mässorna på engelska är naturligtvis öppna för alla, oavsett om man är student eller inte).

 

Du som kan tänka dig att hjälpa till lite då och då kontakta Gunilla Ronquist (som brukar stå i butiken efter Högmässor).

 

Karmels Sekularorden (Tredje Orden): Karmelitordens spiritualitet har alltid varit mycket uppskattad och älskad på våra breddgrader alltsedan Katolska Kyrkan börjat sin utåtriktade verksamhet igen i vårt land på 1900-talet. I Sverige fick vi en stor andlig gestalt genom Pater Wilfrid Stinissen (1927-2013), som väglett många troende till ett innerligare liv i Kristus på bönens och överlåtelsens väg. Broder Wilfrid var också ledare för lekmannagrenen inom Karmelitorden. Diakon Göran Fäldt är ansvarig i vår församling för denna grupp.

Den 28:e varje månad är förbönsdag för äktenskap och familj i vår församling. Du som är intresserad att gå med i förbönsgruppen kontakta Iwona på kontoret så får du vidare information.

Pater John Doherty, Redemptoristpräst från Irland, startade rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj. Denna rörelse finns spridd över hela världen. Den svenska avdelningen har egen hemsida där man kan få vidare information: http://standigbon.blogspot.se/

 

Franciskanska Sekularordens hemsida ger viktig information: http://www.sekularfranciskan.se/

 

Och de gör som medborgarna i Himlen: de väntar på just att du ska komma och be tillsammans med dem!

 

Mässan firas kl. 12.00 på onsdagar så det är en stor nåd att man kan få möta Kristus först i Sakramentet och sedan med Kristus i hjärtat möta sina syskon i tron.

Onsdagsgruppen för daglediga träffas på onsdagar kl. 13.00.

Unga Katoliker i S:t Franciskus Församling: träffas på fredagar kvällstid. Kontaktperson: Nawras Khamro (070 437 76 59)

Laudamus Te – Församlingens kyrkokör: Den som kommer ihåg ”gamla tider” i församlingen kommer också ihåg Broder Gabriel som var så engagerad för att man skulle sjunga liturgisk musik i våra gudstjänster. Tyvärr tynade detta ut i och med hans flytt från Jönköping och dåvarande organist orkade inte leda någon kör. Men Guds Försyn gav oss Kristina Sebastjan som tillsammans med sina starkt engagerade föräldrar gav nytt liv åt församlingens körverksamhet. Framför allt var väl tanken att stärka församlingens sång och sedan utvecklas till en mer regelrätt kör med egen repertoar. Körens namn, Laudamus Te, kommer från Kyrkans främsta hymn Te Deum och betyder ”Vi lovar Dig”. Om det stämmer som den Helige Kyrkofadern Augustinus säger att ”den som sjunger ber två gånger”, ja då borde det vara mycket attraktivt att få vara med i kören, anser jag. Så ni som åtminstone vill pröva att sjunga i kör, kontakta vår organist och kantor Kristina i samband med söndagens Högmässor eller kom till övningarna på måndag kväll i S:t Antoniusrummet.

På svenska på Stockholms Katolska Stifts hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/599/1/

Neokatekumenal Vandring: startades i Spanien på 1960-talet av Kiko Argúello och har varit verksam i vår församling i några år nu. Det är Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv som tillsammans med kateketerna Marco och Simona Musicanti från Trelleborg samt Giuseppe och Guiseppina Dei Campielisi från Göteborg har ansvaret.

Ansvarig: Andlig ledare för Förebedjarna Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Om man av någon anledning inte har uppfyllt detta åtagande en dag ska man uppfylla detta så fort man kan (dvs. man ber på en dag lika många gånger som man har försummat sin förpliktelse).

http://www.immi.se/organisationer/allmanna-riksorganisatione