Husvälsignelse i Gråbrödernas Kloster Epifania 2018

Enligt vår ordens tradition ska klostret välsignas varje år vid Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid.

Årets välsignelse och dragning av skyddshelgon för det nya året ägde rum på kvällen den 5 januari.

Ceremonin inleds i klostrets kapell varpå man går till samtliga rum där guardianen (klostrets föreståndare) ber en bön.

Någon av bröderna sätter upp den s.k. välsignelseremsan (C+M+B+2018) Caspar, Melchior och Balthasar (=de tre vise männen) samt årtal. Det är också en förkortning för Christus mansionem benedicat = Kristus välsigne denna boning.

När välsignelseremsan är uppsatt på dörren bestänks rummet med vigvatten och krucifix, Mariabild och ev. andra helgonbilder incenseras.

När bröderna går från rum till rum sjungs julsånger under tiden.

Som avslutning på ceremonin ber guardianen en bön till den Helige Ande att Han väljer ett särskilt skyddshelgon för var och en för det nya året som nyss inletts.

Även klostret får ett särskilt skyddshelgon. I år blev det martyren Heliga Barbara, så vi hoppas att vi blir förskonade från bränder.

Välsignelse av Klostret

under Herrens Uppenbarelses Fest – Epifania

Man börjar oftast i kyrkan/kapellet, där prästen eller klostrets föreståndare, (iklädd rochett och vit stola), framför altaret läser:

F. Från Orienten kom de Vise Männen till Betlehem

Alla för att tillbe Herren och offra dyrbara gåvor: guld till den store Konungen; rökelse till den Sanne Guden; myrra till Honom som skulle dö. Halleluja.

F. Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som denna dag med stjärnan ledde hedningarna till Din enfödde Son, led även oss, som redan känner Dig i tron, till att skåda Hans härlighet i Himmelen. Genom Honom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

I varje broders rum ber man:

F. Res dig upp, klädd i ljus, Jerusalem,

Alla för Han som upplyser dig kommer: över dig skiner Herrens härlighet.

F. Fader vår

Alla som är i Himmelen…

F. Herre, lyssna till min bön;

Alla Och låt mitt rop komma inför Dig.

F. Låt oss be. Herre, allsmäktige Gud, välsigna detta rum, så att hälsa, kyskhet, själsstyrka, ödmjukhet, godhet och lugn, iakttagandet av Guds Lag och lovprisning av Gud Fadern, och Sonen och den Helige Ande alltid råder härinne. Och låt denna välsignelse alltid råda i detta kloster och över oss bröder. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Klostrets föreståndare eller annan präst bestänker rummet med vigvatten och incenserar utrymmena.

I de följande rummen tar man bönen från och med antifonen ”Res dig…” och emellan rummen kan man sjunga ”Magnificat…” eller en julsång.

O kom, alla trogna, träd er nu och jubla och skåda Guds under i Betlehem, Barnet i krubban, alla änglars Konung, o kom och tillbed Herren, o kom och tillbed Herren, o kom och tillbed Herren Jesus Krist.

Se herdarna kommer, de har funnit vägen till stallet och Barnet som ängeln sagt. Låt oss med lovsång skynda till Hans krubba. O kom…

Så sjung halleluja, sjung ni änglakörer! Med himmelens härskaror sjunger vi: Lov pris och ära vare Gud i höjden. O kom…

Nu har Kristus kommit, Han som världen frälsar.

Strålande som solen natten Honom hälsar.

Skönt i ljuset änglar sjunger, jubel är på deras tungor. Gloria…

Dragning av Skyddshelgon

Vid Epifania

Man inleder med bön till den Helige Ande:

F. Kom, Helige Ande,

Alla uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

F. Du sänder Din Livsande, och då skapas de,

Alla och Du förnyar jordens ansikte.

F. Låt oss be. Gud, Du upplyser de troendes hjärtan med Din Andes ljus, ge oss nåden att alltid vilja det goda och det sanna och att alltid åtnjuta Din tröst. Du ser än en gång, Herre, hur vi inte litar på våra egna krafter, men har allt vårt hopp i Dig: låt, i Din godhet, Dina helgon skydda oss från alla motgångar och leda oss på vägen till Dig. Om detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Man väljer nu skyddshelgon genom dragning för var och en samt ett skyddshelgon för klostret.

Som regel brukar man aldrig lägga Grundarens namn i skålen, då denne är varje medlems Beskyddare.

När detta är gjort och man eventuellt läst vars och ens ”andliga råd” (kanske med föreståndarens kommentarer…) så avslutar man med att sjunga Psalm 151:

F. Lova Gud i Hans helgedom,*

lova Honom i Hans mäktiga Himmel!

Alla Lova Honom för Hans väldiga gärningar,*

lova Honom för Hans stora härlighet.

F. Lova Honom med basunklang,*

lova Honom med harpa och lyra.

Alla Lova Honom med puka och dans,*

lova Honom med strängaspel och pipa.

F. Lova Honom med klingande cymbaler +

lova Honom med dånande cymbaler.*

Allt vad anda har, lova Herren!

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,*

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

F. Låt oss be. Gud, Du har velat komma oss till mötes i vår svaghet och ge oss på vår väg närvaron och förebilden av Dina helgon, låt oss i sanning vörda deras förtjänster, så att vi kan åtnjuta deras beskydd och framför allt bli efterföljare till deras liv, och gå i deras fotspår. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Foto: Gråbröderna