Information om hur det går till att bli katolik

Vill du bli upptagen i den Katolska Kyrkans fulla gemenskap?

klucze550

Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min Kyrka. Matt 16:18

Information om hur det går till att bli katolik

av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

I så fall är du inte ensam. Men det är få som gör slag i saken; bara omkring hundra personer om året i Sverige blir upptagna i den katolska kyrkan. Några särskilda kvalifikationer behöver man inte ha för att bli katolik, men vad du först och främst bör göra är att ta kontakt med närmaste katolska församling.
Konvertera gör de personer som redan är döpta i ett annat kristet samfund. Alla dop gjorda i ”Faderns Sonens och den helige Andes namn” ser Katolska kyrkan som giltiga. Man behöver alltså inte döpas på nytt för att bli katolik. Längden på förberedelsen varierar från församling till församling men du bör räkna med att det minst tar ett år. Under detta år går du i undervisning samt regelbundet i mässan för att alltmer bli bekant med det katolska livet.
Vuxendop. Varje år döps cirka 30-40 vuxna in i Katolska kyrkan i Sverige (Se statistik på Katolska kyrkans hemsida). Det är ett antal som långsamt är stigande. Samma sak som vid konversion gäller här att det är minst ett års undervisning och att du regelbundet går i mässan. Vuxendopet ska i regel ske på påsknatten – men undantag görs. Vägen in i kyrkan för odöpta följer en speciell ordning som på svenska går under namnet ”Vuxenkatekumenatet”. Det kan du läsa mer om på denna hemsida på annan plats. Inte alla församlingar i Sverige använder sig av denna ordning.

 

Oavsett du redan är döpt eller om du inte är döpt så är det viktigaste att få en kontakt med en församling. En förteckning på församlingarna i Sverige hittar du på Stockholm katolska stifts hemsida.

Hemsidans adress är: www.katolskakyrkan.se

Bra böcker om katolsk tro:

Katolska kyrkans katekes

Katolska kyrkans lilla katekes

Youcat – Katolska kyrkans ungdomskatekes

Oremus – Svensk katolsk bönbok

Katolsk tro 1-27 En småskriftsserie i 27 delar om katolsk tro.

Rakt på sak om att vara katolik Gallagher / Henesy

Katolska kyrkan i fickformat Erwin Bischofberger

För att världen skall leva Erwin Bischofberger

Trosmeditation Anders Arborelius

Jesus Kristus i tiden Herman Seiler

Döden – och vad kommer sedan? Herman Seiler

Katolskt ABC Per Beskow

Varför just kristen ? Timothy Radcliffe

Världens ljus  Seewald, Peter / Benedikt XVI (Intervjubok med Benedikt XVI)

Gud och Världen Seewald, Peter /Benedikt XVI (Intervjubok)

och många andra…
Böckerna kan beställas från Katolsk bokhandel i Stockholm. Hemsida: www.katolskbokhandel.com
Denna text var hämtad från sidan: Katolsk evangelisation

http://www.katolskevangelisation.se/news_1.html

På nätet hittar du också följande:

Katolska Kyrkans Katekes (den grundläggande textboken):

http://www.katekesen.se/

Katekesen kan du också köpa för 150 kr. i vår församling i Jönköping. Lilla Katekesen (som vi använder inför upptagning i Kyrkans fulla gemenskap) finns att köpa på kontoret eller i

S:t Maximilians bok- och presentbutik (ingång i högra sidosalen i kyrkan. Öppen efter Mässorna)

25 frågor och svar om katolsk tro:

http://www.kpn.se/pdf/25_frager.pdf

Om du skulle bli katolik:

http://katobs.se/omkatolik_shindl.pdf

Den världsvida familjen som kallas för Katolska Kyrkan är den största religionen som finns, alltså inte enbart störst som kristet samfund. Kyrkan grundades av vår Herre Jesus Kristus när han kallade apostlar och lärjungar till sin efterföljelse och har uppdraget att gå ut i hela världen för att döpa och göra alla till hans lärjungar.

De flesta av oss katoliker blev medlemmar i Kyrkan genom barndop, men det finns även många som vid vuxen ålder ber om att få bli upptagna i Kyrkans fulla gemenskap. Detta uttryck, ”fulla gemenskap”, visar på att alla kristna på något sätt är förbundna med den världsomfattande Katolska Kyrkan i tron på en och samme Herre. Den Katolska Kyrkan gör anspråk på att ha bevarat nådens och sanningens fullhet. Det betyder att vi i Katolska Kyrkan tror att vi får allt det vi behöver i undervisning och genom sakramenten som vi behöver för att uppnå det eviga livet med allt större säkerhet. Men naturligtvis sker detta inte automatiskt, vi måste gå på trons, hoppets och kärlekens smala stig. Kyrkan och dess gemenskap hjälper oss med detta.
Varje år kommer det personer till församlingen som undrar om de kan bli katoliker. Att bli katolik innebär att man är beredd att ifrågasätta sina vanliga mönster och övertygelser, följa Kristus och vara med i Kyrkans gemenskap och engagera sig för den.

Ett sådant steg kräver noggrann övervägning, förberedelse och tid. För den som vill veta mer erbjuder vi kursen: Katolsk Tro och Liv som ger grundläggande kunskaper om den katolska tron. Kursen är kostnadsfri och ingen föranmälan behövs.

För den som har bestämt sig för att bli upptagen i kyrkans gemenskap är deltagande i kursen en förutsättning. Utöver det behöver personen utveckla sitt andliga liv. Det sker genom personlig bön, meditation, deltagande i Mässan etc. Vi förespråkar också enskilda och regelbundna möten med en präst, där man får tillfälle att ställa frågor och få andlig vägledning. Se måndadsbladet för kontakt med någon av prästerna.

Den som inte är döpt behöver döpas innan en upptagning kan ske.

Det brukar ta ungefär två år att gå från ett personligt beslut att konvertera, dvs. att bli upptagen i Katolska kyrkan, till att det kan genomföras.

 

Så här går det till att bli katolik i vår församling i Jönköping:

Steg 1) Börja med att delta i Mässorna, särskilt på söndagar och övriga högtider. För oss katoliker är Mässan ”källan och höjdpunkten” av all tillbedjan och bön. Ingenting kan jämföras med Mässan, Korsoffrets oblodiga förnyelse för världens frälsning. Försök att bekanta dig lite med församlingen. Kyrkan är en konkret gemenskap, inte en abstrakt lära. Vi som utgör Kyrkan är verkliga personer, som nu lever i den s.k. Stridande Kyrkan (på pilgrimsvandring genom livet) och vi lever i gemenskap med dem som gått före oss i tiden, den s.k. Lidande Kyrkan (som renas efter döden) och med den s.k. Triumferande Kyrkan (de heliga i himmelen).

Steg 2) presentera dig för kyrkoherden och tala om att du är intresserad av vägledning för eventuell upptagning i Kyrkans fulla gemenskap.

Steg 3) Delta i kyrkoherdens kurs i Katolsk tro och liv.

Den är upplagd i tre moment och dessa tre moment hör ihop för att bli kompletta och naturligtvis integrerade med Kyrkans liturgi, Mässan:

  • Katekes, fördjupning i Kyrkans tro och lära
  • Bibelmeditationer, fördjupning i Guds Ord
  • Andliga dagar (kallas även utomlands för ’Ökendagar’) då vi samlas inför Herren för att be och meditera över någon aspekt av den kristna tron, vanligtvis med anknytning till den liturgiska tid vi då firar.

Kanske kan du inte ta del av allt, men det är viktigt att alla känner till att de här tre momenten i vår fördjupning i den katolska tron hör samman. Om du kan delta i alla tre delar är det bra, men kom ihåg att dessa tre moment av fördjupning inte får något sammanhang utan deltagandet i Mässan, särskilt i söndagens och de särskilda högtidernas firande.

Kalender för dessa tillfällen finns vid anslagstavlan i hallen både i det s.k. månadsbrevet och det särskilda bladet:

Introduktion och fördjupning i Katolsk Tro och Liv genom Katekesstudier, Bibelstudier och Andliga Dagar

Välkommen till vår kyrka, vårt andliga hem!

 

Upptagning i Katolska Kyrkans fulla gemenskap

Den Katolska Kyrkan betraktar alla giltigt döpta såsom i princip redan tillhörande den katolska gemenskapen, som är en och inte delad och utrustad med alla de gåvor som Kristus ville ge sin Kyrka.

När en människa önskar bli upptagen som fullvärdig medlem av den Katolska Kyrkans synliga gemenskap ska man först sörja för att hon får undervisning i Kyrkans tro, med dess glädje och dess krav, samt andlig vägledning. Lämpligen kan en eller flera församlingsmedlemmar utses till faddrar med uppgiften att hjälpa den blivande katoliken att finna sig tillrätta i Kyrkans liv och församlingens gemenskap.

Vuxna personer som är odöpta men som önskar ta emot dopet räknas om ”katekumener” (personer som går i undervisning) och blir stegvis förda in i Kyrkan.

Den som tillhört ett annat kristet samfund och önskar bli katolik upptas i Kyrkans gemenskap genom en enkel ceremoni, helst inom ramen för Mässan och med Kommunionen som höjdpunkt. Lämpligen kan Mässan firas i kretsen av vänner och närstående. Prästen och den som ska upptas väljer tillsammans den lämpligaste formen. Om upptagningen sker utanför Mässan utformas den som en Ordets liturgi. Den som upptagits bör därefter så snart som möjligt ta emot Kommunionen.

När dagen för upptagningen är bestämd kan den som ska upptas gå till bikt och avlösning. Han eller hon bör då för biktfadern (som inte behöver vara samma präst som den som förrättar upptagningen) nämna att bikten sker inför en förestående upptagning.

Själva upptagningsriten går till på följande sätt: Efter evangeliet säger prästen några ord, varvid han nämner dopets nåd som grunden för kyrkogemenskapen. Därefter riktar han följande (eller liknande) ord till den som ska upptas:

Präst: N. efter moget övervägande och bön till den Helige Ande begär du, av fri vilja, att få bli upptagen i den Katolska Kyrkans fulla gemenskap. Träd nu fram med din fadder (dina faddrar) och bekänn den katolska tron. I denna tro ska du (i dag för första gången) med oss få del i vår Herrens Jesu Kristi Eukaristiska Måltid, som är tecknet på Kyrkans enhet.

Den blivande katoliken läser tillsammans med de närvarande den Nicenska Trosbekännelsen:

Jag tror på en Gud, Allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på Honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från Himmelen.

(Man gör en djup bugning)

Och Han har antagit kött genom den Helige Ande av Jungfrun Maria och blivit människa.

Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. På tredje dagen har Han uppstått efter Skrifterna och uppstigit till Himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och ska igenkomma i härlighet för att döma levande och döda, och på Hans Rike ska icke vara någon ände.

Och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas och som har talat genom profeterna.

Och på En, Helig, Katolsk och Apostolisk Kyrka.

Jag bekänner ett Dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Den som ska upptas i Kyrkans fulla gemenskap säger därefter ensam:

Den som ska upptas: Allt, som den Heliga Katolska Kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag.

Präst: Amen. Herren har i sin barmhärtighet fört dig till den Katolska Kyrkan. Han tar emot dig, för att du i den Helige Ande ska ha fullkomlig gemenskap med oss i den tro som du nu har bekänt inför hans familj.

Därefter meddelar prästen Konfirmationens Sakrament.

(I vissa församlingar väntar den som blivit upptagen på att bli konfirmerad när biskopen besöker församlingen för konfirmation).

Upptagning i Kyrkans fulla gemenskap

Den s.k. Tridentinska Trosbekännelsen (en variant av)

Mycket bra att läsa igenom för att få en uppfattning om vad man egentligen bekänner vara den katolska tron.

Den som ska upptas: Med tacksamhet mot Gud den Allsmäktige som bevisat mig så stor nåd ber jag N.N. efter noggrann prövning och ihärdig bön ödmjukt att få bli upptagen i Kristi sanna Kyrka.

Jag tror fullt och fast och bekänner allt det som stadgas i den Heliga Katolska Kyrkans trosbekännelse, nämligen:

Jag tror…

Jag gillar och antar de apostoliska och kyrkliga traditionerna och Kyrkans övriga hävdvunna bruk och författningar, i synnerhet de allmänna konciliernas bestämmelser. Likaså antar jag den Heliga Skrift som Guds skrivna ord efter den mening som vår Heliga Moder Kyrkan, som det tillkommer att döma över de Heliga Skrifternas sanna tolkning och mening, fasthållit och fasthåller.

Jag bekänner därtill att det i det Nya Förbundet finns sju Sakrament, vilka instiftats av vår Herre till människosläktets rättfärdiggörelse; Dopet, Bekräftelsen, Eukaristin, Boten, De sjukas smörjelse, Prästvigningen och Äktenskapet.

Jag bekänner att det i den Heliga Mässan frambärs ett verkligt försoningsoffer åt Gud till gagn för levande och döda och att vår Herre Jesu Kristi Kropp och Blod är närvarande i Eukaristins Sakrament samt att det sker en förvandling av brödets väsen till Hans Kropp och av vinets väsen till Hans Blod. Jag bekänner också att man under endera gestalten tar emot Kristus hel och odelad.

Jag tror att det finns en reningsort och att de själar som vistas där erhåller hjälp genom de troendes förböner och särskilt genom den Heliga Mässan. Vidare tror jag att man bör ära och åkalla helgonen, som regerar tillsammans med Kristus och som frambär sina förböner för oss.

Jag erkänner att den Heliga, Katolska och Apostoliska Kyrkan, vilken leds av Kristi ställföreträdare, påven i Rom, och av biskoparna i gemenskap med honom, är det enda av Guds Son för hela människosläktets frälsning grundade kyrkosamfundet, och jag betraktar allt som Kyrkan ålägger mig som nyttig vägledning för min frälsning.

Jag antar och bekänner på grundval av Skriften och Traditionens uppenbara lära den romerske biskopens, påvens, företräde och andliga fullmakter, i synnerhet hans ofelbara läromyndighet, och jag lovar att troget lyda honom. Alla de villfarelser som Kyrkan fördömt och förkastat fördömer och förkastar även jag.

Den sanna och katolska tro varförutan ingen som är medveten om dess innebörd kan bli frälst och vilken jag nu frivilligt bekänner och uppriktigt antar vill jag med Guds hjälp bekänna ren och oförfalskad intill mitt sista andetag.

Detta lovar och svär jag N. N. så sant mig Gud hjälpe och detta Hans Heliga Evangelium. Amen.

audiencja