”Jesus ensam kan rädda oss, han triumferar över det onda” Urbi et Orbi

01varforsamling1På Juldagen höll påven Franciskus sitt traditionella jultal Urbi et Orbi från centralbalkongen ovanför Peterskyrkans portar. På Petersplatsen väntade ett hav av människor som tog emot påven när han klev ut.

Kära bröder och systrar, God Jul! Kristus är oss född, låt oss glädjas på vår frälsnings dag!

Låt oss öppna våra hjärtan för att denna dag ta del av nåden, som är Kristus själv. Jesus är den strålande ”dag”, som har grytt vid mänsklighetens horisont. En dag av nåd, då Gud, vår Fader har uppenbarat sin stora ömhet för hela världen. En dag av ljus, som skingrar rädslans och ångestens mörker. En dag av fred, i möte, dialog och försoning. En dag av glädje: en ”stor glädje” för de fattiga, de ödmjuka och för alla folk (jfr Lk 02:10).

På denna dag, föddes Jesus Frälsaren av Jungfrun Maria. I krubban ser vi det ”tecken”, som Gud har gett oss: ”ett barn lindat i en krubba” (Luk 02:12). Liksom herdarna i Betlehem, beger även vi oss ut för att se detta tecken, denna händelse som förnyas varje år i kyrkan. Julen förnyas i varje familj, församling och gemenskap som tar emot Guds kärlek, inkarnerad i Jesus Kristus. Liksom Maria, visar kyrkan alla detta Guds ”tecken”: barnet som hon bar i sitt sköte och födde, som är den Högstes Son, eftersom han ”har blivit till genom Helig Ande” ( Mt 01:20). Han är verkligen Frälsaren, för han är Guds Lamm som tar på sig världens synder (jfr Joh 01:29). Låt oss tillsammans med herdarna, böja oss ned inför Lammet, låt oss tillbe Guds godhet som har inkarnerats och låt våra ångerfulla tårar fylla våra ögon och rena våra hjärtan. Det är vi alla i behov av.

Han ensam, han ensam kan rädda oss. Bara Guds nåd kan befria mänskligheten från de många former av ondska, ibland monstruös ondska, som egoismen alstrar mitt ibland oss. Guds nåd kan omvända hjärtan och öppna för lösningar på  mänskligt olösliga situationer.

Där Gud föds, föds även hoppet. Han kommer med hopp. Där Gud föds, föds även fred. Och där fred föds, finns det inte längre utrymme för hat och krig. Ändå är det just exakt där den inkarnerade Guds Son kom till världen, som spänningar och våld kvarstår, och fred fortfarande är en gåva som man måste be om och bygga. Må israeler och palestinier återuppta den omedelbara dialogen och nå en överenskommelse som gör det möjligt för de båda folken att leva tillsammans i harmoni, och avsluta en konflikt som sedan länge har satt dem i strid, med allvarliga konsekvenser för hela regionen.

Vi ber till Herren att FN överenskommelsen kan så snart som möjligt lyckas stoppa vapensammandrabbningarna i Syrien och åtgärda den extremt allvarliga humanitära situationen för dess lidande folk. Det är också angeläget att avtalet om Libyen stöds av alla, så att man kan övervinna de allvarliga splittringarna och våldet i landet. Må världssamfundets uppmärksamhet  vara enhälligt inriktat på att få ett slut på grymheterna i dessa länder, liksom i Irak, Libyen, Jemen och Afrika söder om Sahara, där även många offer skördas nu, och är orsaken till enormt lidande som inte ens skonar folkens historiska och kulturella arv. Mina tankar går också till dem som drabbats av brutala terrordåd, i synnerhet de senaste massakrerna som har ägt rum i det egyptiska luftrummet, i Beirut, Paris, Bamako och Tunis.

Må Jesusbarnet vara till tröst och styrka för alla våra bröder och systrar som i många delar av världen förföljs för sin tro. De är dagens martyrer.

Vi ber också för fred och endräkt mellan folken i Demokratiska republiken Kongo, Burundi och Sydsudan. Må dialog leda till ett förstärkt gemensamt engagemang i byggandet av civilsamhället som drivs av en uppriktig anda av försoning och ömsesidig förståelse.

Må julen också föra sann fred till Ukraina, och erbjuda tröst  till dem som lider av effekterna av konflikten, och inspirera välviljan att driva de överenskommelser som gjorts för att återställa endräkt i hela landet.

Må glädjen denna dag upplysa det colombianska folkets ansträngningar, så att de, inspirerade av hopp, kan fortsätta sitt arbete för den önskade freden.

Där Gud föds, föds även hoppet; och där hoppet föds återfår personer sin värdighet. Men idag berövas ett stort antal män och kvinnor sin mänskliga värdighet och liksom Jesusbarnet, lider de av kyla, fattigdom och uteslutning. Må de känna vår närhet i dag, de som är mest utsatta, särskilt barnsoldater, kvinnor som utsätts för våld och offer för människohandel och narkotikahandel.

Inte heller kan vår uppmuntran saknas till alla dem som flyr extrem fattigdom eller krig, och reser under ofta omänskliga förhållanden och inte sällan med risk för sina liv. Må Gud gengälda alla dem, både personer och stater, som generöst arbetar för att ge stöd och välkomna de många migranter och flyktingar, och  hjälpa dem att bygga upp en värdig framtid för sig själva och för deras kära, och att integreras i de samhällen som tar emot dem.

På denna högtidliga dag ger Herren förnyat hopp till alla dem som är arbetslösa, och de är många. Må han se till att de med offentligt ansvar engagerar sig i det politiska och ekonomiska livet, så att de arbetar för det gemensamma bästa och för att skydda värdigheten i varje mänskligt liv.

Där Gud föds, blomstrar barmhärtigheten. Barmhärtighet är Guds mest värdefulla gåva till oss, särskilt under jubelåret, då vi är kallade att upptäcka vår himmelske Faders kärlek till var och en av oss. Må Herren göra det möjligt för i synnerhet de fängelseintagna att uppleva hans barmhärtiga kärlek, som läker sår och triumferar över det onda.

Låt oss idag glädjas tillsammans över vår frälsning. När vi ber framför krubban, låt oss då se på Jesu öppna armar, som visar oss på Guds barmhärtiga omfamning, samtidigt som vi hör barnets röst som viskar: ”För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig välgång” (Ps 121 [122]: 8).

Efter det välsignade påven Franciskus staden och världen, Urbi et Orbi, och önskade alla närvarande återigen God Jul.

urbietorbi

Vatikanradion