Julnatten i S:t Franciskus år 2015

julnatten2015Årets julfirande inleddes med Mässa enligt kaldeisk rit kl. 17.00. Kyrkan och samtliga lokaler var fullsatta och tack vare bildskärmar kunde man följa Mässan i varje rum.

Mässa enligt syrisk-katolsk rit firades 20.30, även denna Mässa var välbesökt.

Kl. 22.15 började tre av Gråbröderna höra bikt och halv elva, som vi brukar sedan några år tillbaka, ledde kyrkoherden Rosenkransbönen, de glädjerika hemligheterna. Vi bad för de avlidnas själar i Skärselden, då det finns en tradition som säger att julnatten är den tidpunkt då flest själar befrias från reningen efter döden.

Mässan föregicks av att diakonen läser den s.k. kalenda, eller som det egentliga namnet är: Martyrilogium Romanum. Det är den gamla Romerska helgonkalendern som framför allt används i monastiska sammanhang. De årtal som nämns gör inte anspråk på att vara historiskt korrekta utan vill peka på att Jesu födelse är en central händelse för hela historien och för alla människor. I många kloster läses denna korta förkunnelse tillsammans med Julevangeliet vid lunchtid på Julafton eller om man har en vigilia innan Julens Midnattsmässa, så kan denna korta läsning vara inledningen till själva Mässan, just innan processionen tågar in i kyrkan.

”Bröder och systrar, i denna Heliga Natt uppenbarar sig för oss Guds Faderns barmhärtighet och ömhet.

Planen att sammanfatta allt i Kristus får sitt fulla förverkligande i Ordet som blev kött, och som Maria, Modern, och Josef den rättfärdige, fulla av förundran, visar för varje hjärta som söker det goda.

Låt oss gå in i det ljus som lyser upp allt skapat och med tacksamhet och glädje ta emot de gåvor som i överflöd ges åt oss i denna Heliga Liturgi.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Och när miljarder år hade gått sedan solen och jorden blivit till och miljoner år sedan livet tänts på jorden och människan trätt fram, många tusende år sedan stammar, folk och kulturer hade uppstått, nära två tusen år sedan Abraham föddes och tolv hundra år sedan Mose förde folket Israel ut ur Egypten, tusen sedan David blivit smord till konung, i den sextiofemte årsveckan enligt Daniels profetia, i den hundranittiofjärde olympiaden, sjuhundrafemtio år sedan Rom hade grundats, i det tjugofemte året av kejsar Augustus’ regering, då fred rådde över hela världen, då ville Jesus Kristus, den evige Guden och Faderns ende Son, med sin ankomst i världen rädda och helga den.

Han fick människoliv genom den Helige Ande, och när nio månader hade gått föddes Han i Betlehem i Juda land av Jungfrun Maria.

Så firar vi Herren Jesu Kristi födelse, den Heliga Natt då Han trädde fram i vår gestalt.”

Rosenkransbönen finns inspelad och kan ses bland våra videoklipp.

Här kan man se några bilder från själva Julnattsmässan som inleddes kl. 23.00.