Kardinal Müller: ”paradigmskiften” kan inte förekomma i Kyrkan

Kardinal Gerhard Müller (Getty Images)

Talet om paradigmskiften ”låter som ett återfall i en modernistisk och subjektiv tolkning av den katolska tron, sa han.
Den Katolska kyrkan kan inte ha ”paradigmskiften” i tolkningen av hennes trosskatt, har kardinal Gerhard Müller sagt. Förre prefekten för Troskongregationen har skrivit att Kyrkans lära bara kan utvecklas utifrån den grund som varit känd sedan tidigare, även om det faktiskt finns en utveckling av doktrinen.
”Utvecklingen av läran … hänvisar till den process genom vilken Kyrkan i sitt trosmedvetande kommer fram till en än djupare begreppsmässig och intellektuell förståelse av Guds uppenbarande av sig själv,” skrev kardinalen i First Things. ”Utveckling av läran är möjlig därför att alla uppenbarade trossanningar är förbundna med varandra i en enda sanning om Gud, och de sanningar som är mer underförstådda kan få en mer explicit förklaring.”
Modernisterna söker däremot att omtolka läran och ”undergräver” den snarare än utvecklar den i sin process. Orden kommer sedan kardinal Blase Cupich hållit ett tal med titeln ”Påven Franciskus’ barmhärtighetsrevolution: Amoris Laetitia som ett nytt katolicitetsparadigm”. I talet uppmanade han till ett ”större nytänkande i vårt utövande av ämbetet som inte är något mindre än en revolution”.
Detta ”paradigmskifte” skulle innebära att vi rör oss bort från ett utövande i tjänsten som är fokuserad på ”den automatiska tillämpningen av universella principer till ett utövande som ”är kontinuerligt inbäddat” i ”konkreta situationer”. På frågan om man i detta skulle uppfatta ett försök att ålägga oss i Kyrkan en radikal förändring av läran, svarade kardinal Cupich att de som oroade sig för något sådant borde ställa sig frågan: ”Tror vi verkligen att Anden inte längre leder Kyrkan”.
Kardinal Müller skriver emellertid att när det talas om ett ”paradigmskifte” i förhållande till Amoris Laetitia ”tycks det vara ett återfall till en modernistisk och subjektiv tolkning av den katolska tron”. Som förklaring till hur begreppet uppkommit, skriver han:
Det var 1962 som Thomas Kuhn införde sin kontroversiella och samtidigt inflytelserika idé om ”paradigmskiften” i den interna debatten om vetenskapsfilosofin i vilken uttrycket fick en exakt, teknisk mening. Utanför det här sammanhanget har termen ett vardagligt användningsområde som hänvisar till varje form av fundamentala förändringar i teoretiska former av tänkande och socialt beteende. ”Jesus Kristus är densamme igår, i dag och i evighet”(Heb 13:8) – detta är vårt tydliga paradigm som vi inte kommer att byta ut mot något annat: ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus” (1 Kor 3:11).
Han varnade också för att de som söker omtolka läran löper risken att följa den gnostiska heresin. ”Den romerska kyrkan i allmänhet, och hennes biskopar i synnerhet, borde vara de sista som följde ett gnostiskt program och introducera en ny tolkningsprincip som skulle ge ny inriktning till all Kyrklig undervisning”, sa han.
När det gäller tanken att den Helige Ande leder en utveckling av doktrinen, sa kardinal Müller: ”Utveckling betyder att växa i förståelse av andliga och teologiska verkligheter, ledd av den Helige Ande (jfr Dei Verbum, nr 8). Detta växande drivs inte fram av någon naturlig nödvändighet och har ingenting att göra med en liberal framstegstro”.
Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin var den som först framkastade tanken att Amoris Laetitia skulle vara ett ”pardigmskifte” i en intervju med Vatican News förra månaden. Han sa att dokumentet var resultatet av ett ”nytt paradigm som påven Franciskus bär fram med vishet, försiktighet och också med tålamod.” ”Det är en paradigmförändring och texten själv understryker det att det är vad vi alla är ombedda att bejaka – denna nya ande, detta nya synsätt! Varje förändring drar naturligtvis med sig svårigheter men dessa svårigheter måste bemötas med beslutsamhet och mod,” tillade kardinal Parolin.

Källa: Catholic Herald, tisdagen 20 februari 2018
Översättning: Göran Fäldt