Katolikerna och Bibeln – del 1

emanuelsennerstrandDet är i vårt land en ganska vanlig föreställning att det var den protestantiska reformationen som befriade Bibeln från den Katolska kyrkans grepp, befrämjade den första översättningen av Bibeln till svenska och på så vis gjorde den tillgänglig för svenska folket.

Sant är att Gustav Vasas Bibel som utgavs i sin helhet år 1541 har haft enorm betydelse för vår kultur, inte minst för det svenska språket. Bibelutgåvan brukar anges som gräns för fornsvenskan och nysvenskan. Men var verkligen de av Martin Luther påverkade svenska teologerna först med att introducera Bibeln på svenska? En hastig överblick över den svenska Bibeln historia ger faktiskt en annan bild.

Den svenska Bibelns tidigaste historia

Det allra tidigaste spåret av en översättning av Bibeln till svenska hittar vi, föga förvånande, i den medeltida klostervärlden. Ett 1500-talsdokument som förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm omnämner en parafraserande återgivning av de fem Moseböckerna (Parafras = ej ordagrann översättning). Denna tillhör ett mycket gammalt skede i den svenska Bibelns historia och anses allmänt ha tillkommit under 1300-talets första del. Somliga menar att verket går tillbaka på magister Mathias, den Heliga Birgittas biktfader, och 1300-talets kanske främste teolog. Det finns paralleller mellan hans arbete med Bibeln och Birgittas uppenbarelser. Andra menar att moseboksparafrasen har sin bakgrund bland dominikaner och då så tidigt som kring år 1300.

En annan utomordentligt intressant uppgift finns i Birgittalegenden. Där sägs det att Birgitta skulle haft tillgång till en Bibel på svenska. Biskop Brask hänvisar år 1525 till denna Bibel, som han i och för sig aldrig har sett, men menar ändå att det redan existerade en sådan och att man kunde använda den som underlag i en ny översättning. Även den av Birgitta så hårt kritiserade kung Magnus Eriksson lär ha haft en bibel på svenska. Förmodligen avses i båda dessa fall den ovan nämnda parafrasen av Moseböckerna. Fysiska bevis saknas helt för att en mer omfattande svensk bibel skulle ha existerat redan på 1300-talet. Men möjligheten finns.

Huvuduppgiften att under senmedeltiden översätta god litteratur till svenska hade framförallt birgittinerbröderna i Vadstena och Nådendal (nuvarande Finland). Det är i dessa sammanhang vi hittar de äldsta bibelöversättningarna, vilka också är katolska föregångare till de stora bibelöversättarprojekten under den protestantiska reformationen. Om vi sammanfattar de nu kända medeltida bibelöversättningarna ser listan ut så här:

1300-talets första del         De fem Moseböckerna (parafras + kommentar)

1300-talets senare del       Apostlagärningarna

1484                                  Rut, Ester, Judit, 1-2 Mackabeerboken

Ca 1500                             Uppenbarelseboken, Josua, Domarboken

Även om de medeltida bibelöversättningarna mest är gjorda för klosterbruk är intresset för sådana, två hundra år före reformationen, mycket anmärkningsvärt. Forskare av idag betonar alltmer att det var den Heliga Birgitta och hennes klosterrörelse som genom sitt gedigna översättningsarbete skapade ett religiöst språk som blev förutsättningen för den första översättningen av Bibeln som helhet år 1541. Därför kan vi katoliker gärna räta på våra ryggar och frimodigt proklamera att de första bibelböckerna till svenska språket var ett katolskt projekt!

Emanuel Sennerstrand

More from my site