Katolikerna och Bibeln – del 2

emanuelsennerstrandVilken Bibel skall jag läsa?

Ibland får jag frågan vilken svensk bibelöversättning som är lämplig att läsa för en katolik. Jag står alltid lika handfallen. Det finns nämligen inte något självklart svar på den frågan.

När man bedömer en bibelöversättning måste man utgå från de direktiv som uppdragsgivaren har gett till översättarna. En katolsk bibelläsare vill självklart använda en Bibel som är förankrad i Kyrkans tradition och därmed godkänd av Rom. Någon sådan finns inte på svenska språket, med ett undantag: 1895 gavs det ut en kommenterad översättning av Vulgata till svenska, men då enbart Nya testamentet (NT). Denna utgåva har under året (2015) återutgivits men kan med sin 1800-talssvenska upplevas ganska svårtillgänglig för en nutida läsare. Det är heller inte längre denna version av Vulgata som är Kyrkans officiella Bibel, utan sedan 1979 den s k Neovulgata.

Bibel 2000

Undersöker vi de båda större svenska översättningarna Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln 1998 har de knappast kommit till utifrån katolska direktiv. Den statliga bibelkommissionens Bibel 2000 är inte godkänd av Rom, men Stockholms katolska stift har dispens att använda den i liturgin. Den huvudsakliga kritik som riktats mot Bibel 2000 är att man inte har översatt Gamla testamentet (GT) kristologiskt. Allt sedan emmausvandringen där det om den uppståndne Jesus heter: ”Och med början hos Mose och profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna” är Kyrkan bunden till detta sätt att betrakta Gamla testamentet. Några mycket viktiga utsagor i GT har i Bibel 2000 fått översättningsvarianter som inte pekar mot Kristus. Styrkan med Bibel 2000 är dock dess ekumeniska bredd, en stilistiskt lyckad utgåva samt att vi fått en Bibel som i alla fall liknar en katolsk kanon, även om det för katoliker nedvärderande begreppet apokryfer används om böcker som Kyrkan förklarat vara helig skrift.

Svenska folkbibeln

Svenska folkbibeln kom ut i sin helhet 1998, med protestantisk kanon om 66 böcker. Denna översättning kan i mångt och mycket betraktas som en missnöjesöversättning mot Bibel 2000 och den statliga bibelkommissionens direktiv. Den största förtjänsten med denna utgåva är att man överssatt GT kristologiskt. Jesus Kristus är uppfyllelsen av profetiorna i GT, och det syns i översättningen. Här ligger man i linje med Kyrkans urgamla sätt att läsa, tolka och förstå GT. En katolik kan stå på trygg mark när man läser GT i denna översättning, med reservationen att GT inte är komplett.

Vad gäller NT finns lite mer frågetecken. Här syns det tydligt på några ställen att översättarna har en protestantisk utgångspunkt. T ex kan man i fotnoten till Matt 16:18, där Jesus säger de berömda orden: ”Du är Petrus, klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” läsa att det är Petrus tro det handlar om, inte hans person. Vidare översätts det grekiska ”ecklesia” konsekvent med ordet församling. Man använder aldrig begreppet ”Kyrka” som man gör i Bibel 2000, där det är befogat.

Som katolik bör man också känna till att Svenska folkbibelns två huvudöversättare tillhörde Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige. Detta lilla samfund är extremt trogna de lutherska bekännelseskrifterna från 1500-talets protestantiska reformation, med allt vad det innebär av skarp polemik mot påven och den Katolska kyrkan.

Vad vi skulle vilja ha

Det absoluta drömläget för oss svenska katoliker vore om vi fick en katolsk helbibel, godkänd av Rom, med alla kanoniska böcker i rätt katolsk ordning samt fotnoter med korta kommentarer och relevanta hänvisningar till katekesen. En sådan översättning ligger tyvärr många år bort. Det som ligger närmast till hands är att trots allt utgå från Bibel 2000, som vi har dispens att använda, men som ur katolsk synvinkel har ett antal undermåliga översättningsalternativ. En lösning som diskuterats är att man låter någon skriva katolska fotnoter till Bibel 2000 och ger ut den i ”katolsk förpackning”. På så sätt kan man korrigera felaktiga översättningar i kristologisk/katolsk riktning samt ge läsaren trygg vägledning i ett katolskt sätt att läsa Bibeln.

Emanuel Sennerstrand