Korsvägsandakt år 2017

På Långfredagens afton kl. 18.30 bad vi Korsvägsandakten i Vattenledningsparken i Jönköping.

Det var Pater Wladyslaw Mezyks OFMConv som är ledare för vår internationella studentgrupp, CuperTino (från studenternas skyddshelgon, Helige Josef av Copertino) som ledde andakten tillsammans med några studenter från Jönköpings högskola.

Följande bibliska andakt använde vi:

Biblisk Korsvägsandakt
Inledningsbön

Ledare: Evige Fader, genom Kristi lidande har Du brutit mänsklighetens förbannelse under synd och intighet. Låt oss, som av naturen måste dela Adams död, förvandlas till en bild av Kristus och för evigt dela Hans liv och härlighet. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla: Amen.
Vid varje station:

Ledare: Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla: Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

 

 1. Jesus döms till Döden (Joh 23:13-21)

Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket och sade: ”Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom.” Då skrek hela hopen: ”Döda honom och låt oss få Barabbas fri!” Pilatus tog till orda igen; han ville gärna frige Jesus. Men då ropade de i ett: ”Korsfäst, korsfäst honom!”

 

Böner efter varje station:

Ledare: Evige Fader, se inte till våra synder utan till Din Kyrkas trohet:

Alla: Och skänk oss Din förlåtelse och frid.

Ledare: För Hans smärtfyllda lidandes skull,

Alla: Förbarma Dig över oss och över hela världen.

 

Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön, svara oss när vi ropar.

Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön, svara oss när vi ropar.

 1. Jesus tar Korset på sig (Matt 27:27-31)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung.” De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom.

 

 1. Jesus faller första Gången (Jes 42:1-3)

Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte.

 

 1. Jesus möter sin välsignade Moder (Joh 19:25-27)

Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.

 

 1. Korset läggs på Simon från Cyrene (Luk 23:26)

När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus.

 

 1. Veronica torkar Jesu Ansikte (Jes 52:13-14; 53:2-3)

Min tjänare ska ha framgång, han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

 

 1. Jesus faller för andra Gången (Jes 53:4-7)

Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun.

 

 1. Jesus möter de gråtande Kvinnorna (Luk 23:27-31)

En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: ”Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte gett di. Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade?”

 

 1. Jesus faller för tredje gången (Jes 49:14-16)

Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer.

 

 1. Jesus blir avklädd (Joh 19:23-24)

Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldag. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sade därför till varandra: ”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den.” Ty skriftordet skulle uppfyllas: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.

 

 1. Jesus fästes vid Korset (Luk 23:32-34)

De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

 

 1. Jesus dör på Korset (Luk 23:39-46)

Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre: ”Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i dag ska du vara med mig i paradiset.” Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” När han sagt detta slutade han att andas.

 

 1. Jesus tas ned från Korset (Joh 19:31-37)

Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De ska se på honom som de har genomborrat.

 

 1. Jesus läggs i graven (Joh 19:38-42)

Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.

 

Avslutningsböner

Ledare: Allsmäktige, Evige Gud, genom Kristi dyra lidande och död har Du återställt oss till livet. Bevara oss i Din Barmhärtighet, så att vi aldrig i evighet blir skilda från Jesus Kristus, din Sons, vars lidande och död vi här har påmint oss om.

Alla: Amen.

Ledare: Helige Gud, Du ville att Kristi Moder skulle stå under Korset och dela Sonens smärtor. Låt nu Din Kyrka, som har del med henne i Kristi lidanden, med henne också dela uppståndelsens härlighet.

Alla: Amen.

Ledare: Fader, Du ville att Din ende Son skulle lida Korsets död och rädda världen. Låt oss, som vet att Korset leder till uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre.

Alla: Amen.

Ledare: Låt oss nu be enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten:

Alla: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…

Ledare: Vi ber om Guds Barmhärtighet för alla våra avlidna: Herre, giv dem den eviga vilan.

Alla: Och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Ledare: Må de vila + i frid.

Alla: Amen.

Ledare: Herren vare med er.

Alla: Och med din ande.

Ledare: Herre, se till ditt folk, som här med tro, vördnad och kärlek gått Kristi korsväg i åminnelse av hans lidande och död i hoppet om uppståndelsen. Låt din välsignelse vila över dina tjänare, låt förlåtelsen komma, låt trösten flöda över, låt tron växa till och bära frukt i evig frälsning. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla: Amen.