Långfredag år 2017

 

Det är önskvärt att man gemensamt firar Läsningsgudstjänsten och Laudes på Långfredag och Påskafton enligt ”Kyrkans dagliga bön”. Detta officium, som tidigare kallades Tenebrae, bör bevara sin ställning i folkets medvetande som en betraktelse över Herrens lidande, död och begravning i väntan på att hans uppståndelse ska förkunnas.

Detta gjordes i Repositionskapellet i vår församling.

På den dag då ”vårt Påskalamm, Kristus, blev slaktat” ihågkommer Kyrkan hur hon föddes ur Kristi sida när han somnade in i döden på Korset. Hon betraktar sin Herres och Brudgums lidande, hyllar hans Kors och ber för hela världens frälsning.

Enligt urgammal sed firar Kyrkan denna dag inte Eukaristin; Kommunionen utdelas till de troende endast under Passionsgudstjänsten (kl. 15.00). Dock kan man när som helst under dagen bära ut Kommunionen till de sjuka som är förhindrade att delta i denna gudstjänst.

Man ska strikt iaktta ordningen för gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande (ordets gudstjänst, korsets hyllning, Kommunion), som är gammal tradition i Kyrkan. Ingen får på eget bevåg införa ändringar.

Många troende kom till vår kyrka i år på Långfredagens liturgi kl. 15.00.

Altaret ska vid gudstjänstens början vara helt avklätt: inga altardukar, inget kors, inga ljus. Prästen och assistenterna går till altaret under tystnad och utan sång. Prästen och assistenterna bugar sig för altaret och lägger sig raklånga på golvet: denna gest, som är karaktäristisk för Långfredagen, ska troget bevaras som symbol för ”den jordiska människans” ödmjukhet och för Kyrkans sorg. Under intåget står församlingen upp och faller därefter på knä i tyst bön.

Passionshistorien enligt Johannes sjunges eller läses som på Palmsöndagen.

Det krucifix som ska användas vid korshyllningen ska vara tillräckligt stort och av konstnärlig halt. Endast ett krucifix ska användas för att teckenfunktionen (veritas signi) ska bli tydlig. Man håller fram korset att hyllas av varje person, eftersom den personliga tillbedjan är ett mycket viktigt inslag i denna gudstjänst. Endast om ett mycket stort antal deltar kan man tillgripa lösningen att låta hela församlingen hylla korset samtidigt.

Efter Kommunionsutdelningen bär man tillbaka ciboriet till repositionstabernaklet, där en sakramentslampa brinner. Efter gudstjänsten avkläder man altaret men lämnar kvar korset och ljusstakarna för de troende så att de kan hylla det och tillbringa en stund i meditation.

Fram till påskvakan böjer man knä inför krucifixet.

Man ska uppmuntra folkliga andakter, t.ex. korsvägsandakt, passionsprocessioner eller andakter till Marie smärtor. Texter och sånger under dessa andakter ska överensstämma med liturgins anda. Dessa andaktsövningar ska förläggas till tidpunkter som inte medför risk att de överskuggar den liturgiska gudstjänsten (dvs. kl. 15.00).

Vår Korsvägsandakt utomhus kan ni se bilder ifrån på vår hemsida.

Även våra två andra grupper, syriska och kaldeiska grupperna, hade sina egna liturgier i vår kyrka denna kväll.