Matvälsignelsen 2016

matvalsignelse2016I bl.a. Polen och Kroatien är välsignelsen av påskmaten en mycket älskad tradition som drar många människor till kyrkan. Lite skämtsamt brukar man säga att matvälsignelsen vid påsk är för många katoliker vad första advent är för medlemmar i sv. kyrkan, dvs. det är då de visar sig…

Katolska Kyrkan har fortfarande välsignelsetexter för just påskmaten men påpekar i sina liturgiska föreskrifter att denna rit inte får skymma det egentliga påskfirandet som äger rum sent på kvällen vid Påskvakan (’alla vakors moder’) och Påsknattsmässan: De troende ska undervisas om Påskaftonens särskilda karaktär.

”De sedvänjor och festligheter som en gång hörde samman med den anteciperade påskvakan (välsignelse av påskmaten o dyl) ska flyttas till påsknatten eller påskdagen.” (Ur Ordo, Stiftets liturgiska kalender 2015).

I många församlingar är dock seden att välsigna påskmaten på påskaftonens förmiddag så invand att det är mer eller mindre omöjligt att bryta denna tradition. Samtidigt måste vi präster ta tillfället i akt att ge möjlighet för bikt, där det finns fler präster. I Jönköpings katolska församling fungerar detta utmärkt och vi har långa köer till Försoningens Sakrament denna dag.

För att förstå innebörden av välsignelsen återger vi här den text som används i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping:

Texten för välsignelse av påskmaten bearbetad från Oremus, övrig text Ave Maria Publikationer, 2010:

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Alla Amen.

Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, Du lät Din enfödde Son, vår Frälsare Jesus Kristus, denna dag stiga ned till dödsriket för att erbjuda frälsningens gåva till alla generationer från tidens början ända till Kristi död på Korset, låt oss vara så förenade med Din Son i Hans död och begravning att vi kan stå upp med Honom till det nya livet. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.
Läsning ur Aposteln Johannes första brev.

Och detta är det budskap som vi har hört av Honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i Honom.

Om vi säger att vi har gemenskap med Honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom Han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Blodet från Jesus, Hans Son, renar oss från all synd.

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi Honom till lögnare, och Hans ord finns inte i oss.

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

Att vi har lärt känna Honom förstår vi av att vi håller Hans bud. Den som säger: ”Jag känner Honom” men inte håller Hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i Honom. Men hos den som bevarar Hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i Honom. Den som säger att han förblir i Honom måste själv leva så som Han levde.

Så lyder Herrens ord.

Alla Gud vi tackar dig.

Följer en kort predikan.

Präst: Under förbönerna kommer kollekt att tas upp.

Vi står upp.

Präst: Låt oss be om Guds barmhärtighet för Hans Heliga Kyrka, att han bevarar i sin nåd och sanning och ger andlig styrka åt vår Påve Franciskus, alla biskopar i gemenskap med honom och alla präster och ordensfolk. Om detta ber vi och säger: Herre, förbarma Dig över oss.

Alla Herre, förbarma Dig över oss.

Vi ber om förbarmande för hela Guds folk, att alla troende värdigt och innerligt firar Kristi lidande, död och uppståndelse, för att en dag med glädje bli mottagna i Guds eviga boningar. Om detta ber vi.

Vi ber om förbarmande för alla som är svaga i tron och dem som ännu inte öppnat sig för tron på den uppståndne Herren Jesus Kristus, att den Helige Ande öppnar dem för tron, utan vilken ingen människa är välbehaglig inför Gud. Om detta ber vi.

Vi ber om förbarmande för alla syndare, att Kristi försoningsoffer på Korset och som firas på våra altaren i Mässan, ger dem omvändelsens nåd så att de inte går evigt förlorade. Om detta ber vi.

Låt oss be om förbarmande för alla som lider till kropp och själ, att de förenar sig alltmer med Kristi lidande och förstår att offra all livets smärta för att uppfylla det som ännu fattas i Kristi lidande, för själarnas frälsning. Om detta ber vi.

Låt oss be om förbarmande för alla avlidna vars själar nu renas i Skärselden, att Herren, för sitt eget lidandes skull, och för sin och vår älskade Moders smärtor och tårars skull, befriar dem och idag låter dem komma in i den eviga vilan och glädjen. Om detta ber vi.

Låt oss till sist be om förbarmande för oss och alla våra nära och kära, att Gud välsignar våra familjer och ger var och en av oss den frid, glädje och kärlek som ingen kan ta ifrån oss. Om detta ber vi.

Präst: Av Gud Fader är vi skapade, av Gud Son är vi återlösta och räddade från den eviga döden och av den Helige Ande är vi helgade, så låt oss nu be den bön som sammanfattar Jesu budskap och vända oss till vår Himmelske Fader, all välsignelses källa: Fader vår..

Låt oss också be Guds Moder Maria om hennes beskydd och välsignelse för den tid som ännu återstår oss att leva på denna jord och för en salig död i Guds fulla vänskap, frid och kärlek.

Var hälsad Maria…

Präst: Låt oss nu be om Guds välsignelse över påskmaten:

Herre, vår Gud, vid Ditt altare får vi del av Din Sons förhärligade Kropp. Vi ber Dig: välsigna + denna mat som vi ska äta tillsammans i våra familjer. Låt oss i hem och samhälle förverkliga den glädje och gemenskap vi får ta emot i Ditt hus och överallt förkunna vår Herres Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Han som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.
Herre, välsigna + dessa ägg, symbol för det nya livet som föds ur Kristi seger över döden, och som Dina tjänare ska äta i tacksamhet och stor glädje över vår Herres Jesu Kristi uppståndelse från de döda, Han som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Herre Jesus Kristus, Du vårt bröd för det eviga livet, välsigna + detta bröd, så som Du välsignade de fem bröden i ödemarken, så att alla som äger det får njuta både kroppens och själens hälsa, ty Du har vänt åter från dödsriket och lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Herren Jesus Kristus, världens Frälsare, som har utgivit sitt liv och utgjutit sitt Dyrbara Blod för era själars frälsnings skull, bevare och beskydde er med sin gudomliga välsignelse. Må Han utgjuta sin Helige Ande över er så att ni blir levande lemmar i Kyrkan och bär fullkomlighetens och helighetens frukter, Gud till ära och människor till frälsning.

Må Han bevara er i sin barmhärtiga kärlek så att ni inte går miste om den frälsning vi firar under påsken och genom sann ånger, omvändelse och bot uppnår det eviga livets lycka.

Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

Gå i Herrens frid.

Alla Gud vi tackar Dig.

Eventuella kungörelser.

Prästen bjuder nu fram alla att bli välsignade med vigvatten.