Skärtorsdag år 2017

Med Mässan på Skärtorsdagens kväll inleder Kyrkan Triduum sacrum och vill ihågkomma den sista måltiden, när Herren Jesus älskade de sina som var här i världen intill det yttersta: i den natt, då han blev förrådd, offrade han sin Kropp och sitt Blod under brödets och vinets gestalter till Fadern och gav detta åt sina lärjungar till föda, med uppdraget till dem och deras efterföljare att frambära samma offer till hans åminnelse. Allt ska göras för att understryka mysterierna i denna Mässa: instiftelsen av Eukaristin, instiftelsen av prästämbetet samt Herrens bud om broderlig kärlek. Allt detta ska beröras i homilian (predikan).

Före Mässan ska tabernaklet vara tomt. Hostiorna för församlingens Kommunion ska konsekreras under denna Mässa. Man konsekrerar tillräckligt mycket bröd för Kommunionen denna dag och följande dag.

Vigvattenskålarna ska vara tomma.

Man avdelar ett kapell för reservationen av det Allraheligaste Sakramentet. Det smyckas på lämpligt sätt, så att bön och meditation underlättas. Sakramentet ska förvaras i ett låst tabernakel. Det får aldrig exponeras i monstrans. Tabernaklet eller custodian får inte ha formen av en grav. Man ska undvika själva ordet ”grav”; repositionskapellet är inte inrett för att symbolisera ”Herrens begravning” utan för att förvara Herrens Kropp för Kommunionen vid Långfredagens liturgi.

Hos oss i Sankt Franciskus i Jönköping är Oratoriet platsen för Repositionskapellet.

Under Skärtorsdagens Gloria ringer man i klockorna.

Efter Gloria används de inte mer förrän under påskvakan.

Tvagning av fötterna på några utvalda personer äger traditionellt rum denna dag som ett uttryck för Kristi tjänande kärlek, ty han kom ”inte för att tjänas utan för att tjäna”. Denna tradition bör bevaras och förklaras i sin ursprungliga innebörd. (Jfr. Påven Franciskus brev, 20 dec. 2015).

Efter bönen efter Kommunionen formerar man sig till procession. Denna går genom kyrkan och följer det Allraheligaste Sakramentet till repositionstabernaklet. Först går korsbäraren, följd av ljusbärare och rökelse. Under tiden sjunger man Pange lingua eller motsvarande sång som handlar om Eukaristin.

Församlingen inbjuds att dröja kvar i kyrkan efter kvällsmässan under en del av natten för att tillbe det Allraheligaste Sakramentet på tillbörligt sätt under denna högtidliga reservation. Under tillbedjan kan man lämpligen läsa Jesu avskedstal ur Johannesevangeliet (kap. 13-17). Efter midnatt ska tillbedjan ske utan högtidliga former, med tanke på Långfredagen.

Ytterligare två Mässor firades på Skärtorsdagens kväll i vår kyrka: Enligt syrisk-katolsk rit och enligt kaldeisk rit.

På bild kan man också se hur kyrkoherden, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, blir ombedd av de kaldeiska ministranterna att lära dem hur man knyter ett cingulum.