Välsignelse av Gråbrödernas kloster på Epifania 6 januari 2016

valsignelsepaepifania2016I vår Orden över hela världen förnyar man välsignelse av klostret den 6 januari, på Epifania.

Bröderna börjar i klostrets kapell eller i kyrkan och går sedan runt till varje klostercell (brödernas rum) och övriga utrymmen i huset.

Gråbrödernas kloster (som tillhör församlingen i Jönköping) är relativt litet och består av rum för fyra bröder, ett gästrum, litet kapell, rekreationsrum (namn i kloster för vardagsrum), kök med matsal, bibliotek samt kapitelsal (S:ta Ceciliarummet).

Efter att klostrets föreståndare ”guardianen” välsignat varje rum med bön, vigvatten och rökelse och den numera så praktiska ”välsignelseremsan” satts upp med årtal redan tryckta delas skyddshelgonen ut för varje broder samt ett för hela klostret.

 

Rit för Välsignelse av Klostret under Herrens Uppenbarelses Fest

Man börjar i kyrkan/kapellet, där prästen eller klostrets föreståndare, iklädd rochett och vit stola, framför altaret läser:
Från Orienten kom de Vise Männen till Betlehem för att tillbe Herren och offra dyrbara gåvor: guld till den store Konungen; rökelse till den Sanne Guden; myrra till Honom som skulle dö. Halleluja.
Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som denna dag med stjärnan ledde hedningarna till Din enfödde Son, led även oss, som redan känner Dig i tron, till att skåda Hans härlighet i Himmelen. Genom Honom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.
Alla går nu i procession till ytterdörren:

Gud, vår Himmelske Fader, ledsaga alla som går ut och in genom denna dörr med Din välsignelse. Håll Din beskyddande hand över detta kloster under hela det nya året.
På de Heliga Caspars, Melkiors och Baltasars förbön välsigne Kristus vår boning, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

 

I varje klostercell ber man:

Antifon: Res dig upp, klädd i ljus, Jerusalem, för Han som upplyser dig kommer: över dig skiner Herrens härlighet.

Fader vår…

Herre, lyssna till min bön;

Alla Och låt mitt rop komma inför Dig.

Låt oss be. Herre, allsmäktige Gud, välsigna detta rum, så att hälsa, kyskhet, själsstyrka, ödmjukhet, godhet och lugn, iakttagandet av Guds Lag och lovprisning av Gud Fadern, och Sonen och den Helige Ande alltid råder härinne. Och låt denna välsignelse alltid råda över detta kloster och över dess invånare. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Prästen eller klostrets föreståndare bestänker rummet med vigvatten och incenserar rummen.

I de följande rummen tar man bönen från och med antifonen ”Res dig…” och emellan rummen kan man sjunga ”Magnificat…” eller en julsång.
Dragning av Skyddshelgon:

Man inleder med bön till den Helige Ande:

Du sänder ut Din Ande och skapar allt;

Alla och Du förnyar jordens ansikte.

Låt oss be. Gud, Du upplyser de troendes hjärtan med Din Andes ljus, ge oss nåden att alltid vilja det goda och det sanna och att alltid åtnjuta Din tröst. Du ser än en gång, Herre, hur vi inte litar på våra egna krafter, men har allt vårt hopp i Dig: låt, i Din godhet, Dina helgon skydda oss från alla motgångar och leda oss på vägen till Dig. Om detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.
Man väljer nu skyddshelgon genom dragning för var och en samt ett skyddshelgon för klostret.

Som regel brukar man aldrig lägga Grundarens namn i skålen, då denne är varje medlems Beskyddare.

När detta är gjort och man eventuellt läst vars och ens ”andliga råd” (kanske med föreståndarens kommentarer…) så avslutar man med att sjunga Psalm 151:

Lova Gud i Hans helgedom, *

lova Honom i Hans mäktiga Himmel!

Alla Lova Honom för Hans väldiga gärningar, *

lova Honom för Hans stora härlighet.

Lova Honom med basunklang, *

lova Honom med harpa och lyra.

Alla Lova Honom med puka och dans, *

lova Honom med strängaspel och pipa.

Lova Honom med klingande cymbaler +

lova Honom med dånande cymbaler.*

Allt vad anda har, lova Herren!

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Låt oss be. Gud, Du har velat komma oss till mötes i vår svaghet och ge oss på vår väg närvaron och förebilden av Dina helgon, låt oss i sanning vörda deras förtjänster, så att vi kan åtnjuta deras beskydd och framför allt bli efterföljare till deras liv, och gå i deras fotspår. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Från Gråbrödernas liturgiska kalender