Vårt släktes hälsa – Inledning till boken ”Vårt släktes hälsa eller ohälsa”

Katolska utskottet för äktenskap och familj, nr XI (med kyrkligt godkännande 2017)

Den moderna mannen och den moderna kvinnan beskrivs ofta som viljestarka och starkt övertygade om grunden för en modernt anpassad livsstil i familjen och i samhället. Man bildar sig dock i vår tid ofta hellre en uppfattning i etiska frågor på vetenskapsjournalisters presentation av olika forskningsresultat och tron på framtida tekniska framgångar, än på tron på Gud och en livsuppfattning som bygger på skapelsens mysterium och livets unika gåva.

Den yngre generationen – den som i Sverige undantagsvis skymtar fram i den berömda tv-serien ”lyxfällan” – är visserligen väl medveten om sina hälsoproblem och sin ekonomi men kan i allmänhet inte tänka sig att avvika från ett kollektivt, nästan förutbestämt, individuellt och socialt beteende. Det individuella samvetet ger ofta upp inför ”samhällets tryck och krav” och abdikerar från sin av Gud givna roll i människans verkliga sanktuarium, hennes själ och förnuft.

Här spelar skolans, den allmänna opinionens och politikens inverkan en avgörande roll inte minst när det gäller sexualitetens etik. Det visar sig till exempel på fokuseringen kvinnors och mäns hälsa. Det finns i dag tusen olika sätt att förebygga ohälsa, att leva hälsofrämjande och följa det sekulära samhällets riktlinjer. Det finns ”kvinnlig och manlig sexuell hälsa”.

I dessa beskrivningar och strategier saknas tyvärr ofta insikten om preventivmedlens negativa hälsoaspekter och om de verkliga orsakerna till relationers sammanbrott, ensamståendes relativa fattigdom och barns upplevelser av föräldrars avbrutna livsgemenskap. Dessa aspekter går in i själva centrum av mänskligt liv och är viktiga att förstå.

Enda sättet att verka för en sund utveckling är att komma till insikt om problemens verkliga art och att föreslå vägar till alternativ. Dit hör bland annat den naturliga familjeplaneringen vars fördelar beskrivs i denna bok. För att förstå den på rätt sätt krävs verkliga studier, sådana som tar tid och kräver reflektion. Låt oss aldrig i det fallet misströsta om människans förmåga att upptäcka tidigare generationers felbedömningar och misstag och välja en bättre väg.

Både kortsiktigt och långsiktigt är frågorna om den mänskliga sexualitetens helt avgörande för vår mänskliga civilisation. Ska vi överleva som art måste vi följa artens natur och mannens och kvinnans olika roller och inse att vi inte är maktfullkomliga när det gäller livets byggstenar och individernas livsgemenskap. Ingen kan egentligen vara blind för att det icke-religiösa, medvetet sekulariserade livet präglas av trender och sociala normer som på sikt undergräver hela samhällsbygget. Normlösheten är norm. Evangeliets berättelse om att bygga på stengrunden och överleva stormarna, eller bygga på den lösa sanden och gå under i stormarna och översvämningarna (Matt 7: 24-27 ), kan däremot metaforiskt användas som en första testbild av våra värderingar.

Kyrkan, och i Kyrkan de kristna familjerna, kan inte, och ska inte vara, samhällets kaplaner som ibland kallas in som resurser på samhällets villkor, de är tecken och närvaro: inkarnationens genomsyrande gudomliga kraft. Kyrkan har den inre kraften att erbjuda människan – och samhället – förnyelse och verklig utveckling för den mänskliga arten.

Sexualiteten är en gåva för hela livet och måste respekteras tillsammans med en etisk värdegrund att växa upp i och att utvecklas i. Redan i dag talas det om den tekniska möjligheten att i framtiden erbjuda manliga preventivmedel genom injektion. Ser man det som en motsvarighet till det hormonella p-pillret för kvinnor måste också rimligtvis dess biverkningar kartläggas. Men i ett sådant teknologiskt perspektiv är det desto mer nödvändigt att djupare söka den verkliga betydelsen och meningen med det som är människans givna natur, också sexualiteten. Det Gud har nedlagt i människans natur är en slags lag, det vill säga något grundläggande som vi har ansvar att försvara.

I mikrobiologiska termer görs, i förstudierna till verkliga experiment, manliga spermier infertila. Det innebär att de dör och deras i skapelsemysteriet givna livsskapande funktion tas ifrån dem. I alla fall periodiskt – men hur kommer mannens sexualitet att påverkas långsiktigt och vilken syn på sin sexualitet kommer männen att ha? Det är uppenbarligen anti naturen. Det är ännu ett uppror mot Gud, precis som p-pillret.

Mänsklig kloning är på samma sätt tekniskt möjlig och kan utnyttjas när den en gång legaliserats. Legalisering öppnar dörren till nya utvecklingar. Så sker redan nu på olika håll när det gäller läkarassisterat självmord, så kallad eutanasi. I båda fallen är det ett dödens, inte livets, recept. Alla dessa framtidscenarior, som inte kan uteslutas, visar med ett varningens finger på nödvändigheten av allsidig etisk granskning från hela samhällets sida och därför också på den individuella nivån. Det är ett sammanhang som Elzbieta Wojcik undersöker i sin uppsats.

De här presenterade artiklarna av etablerade och högt kompetenta författare i översättning från engelska vill erbjuda läsarna, yngre och äldre, gifta och pastoralt arbetande katolska präster, en djupare och allvarligare reflektion kring vår tids stora mänskliga ödesfråga, vårt släktes framtida hälsa eller ohälsa. Var och en måste besinna vilken rikedom Gud anförtror oss i sin skapelses underbara hemligheter. Den rikedomen är en överlevnadsgaranti för hela vårt människosläkte. Förskingrar vi den är vi illa ute.

För att vi som kristna ska kunna orientera oss med säkerhet i en tillvaro som ställer krav på moraliskt rättrådiga beslut tilläggs här som ett Appendix en kommentar till Johannes Paulus II:s livligt ifrågasatta, men vägledande, encyklika Sanningens strålglans (Veritatis Splendor) av William E. May (1928-2014). Kärnan i den påvliga undervisningen är att människans förnuft genom samvetet alltid måste förhålla sig till norm. Norm som bevarar mänsklig värdighet kan bara vara Guds norm och det kyrkliga läroämbetet är det enda som är givet att auktoritativt tolka Guds norm. Encyklikan finns i svensk översättning och är utgiven på Veritas Förlag.

Att de här artiklarna i boken är av något äldre datum fråntar dem inte deras aktualitet och värde. Naturen ändras inte och inte människan som skapad varelse heller. Just på grund av de här artiklarnas stora saklighet skulle deras värde och intresse öka om de också fick en mer samtida kommentar av något yngre forskare, lika engagerade för Kyrkans betydelse och roll i den moderna tiden. Det borde vara av stort intresse för nya generationer kristna som lever i äktenskapets sakrament. Boken kan rekvireras på mejl till gr.faldt@gmail.com Bilderna i denna inledning finns inte i boken.

Göran Fäldt