Vigsel

vigsel

Vad som gäller om du ska ha

katolsk vigsel

inom

Sankt Franciskus Katolska Församling

i Jönköping

uppdaterad information 2014-04-01

1) Förberedelse: Många blivande brudpar läser mycket själva på nätet, en uppsjö av vigseltips och psykologi, men de hittar inte alltid de katolska källorna, tyvärr.

När ni går i giftastankar, gå då gärna in på Katolska utskottet för familj och äktenskaps hemsida och informera er om Katolska Kyrkans lära och råd angående äktenskap och familj:

http://familiaetvita.se

På denna hemsida hittar ni också texter kring äktenskapets etik på flera språk – bl.a. polska – under ”Bibliotek”.

KPN (Katolska Pedagogiska Nämnden) har lagt ut sitt häfte om katolsk vigsel med många frågor och svar (svenska och engelska).

Sökord: Frågor och svar om katolsk vigsel

Till detta häfte kommer du också genom Katolska Stiftets hemsida:

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/236/1/

Det blir en bra förberedelse inför kontakten med präst och/eller diakon.

Förhoppningsvis har ni den Katolska Kyrkans Katekes hemma, i den kan man också läsa vad vår Kyrka lär angående äktenskapet.

Om ni ännu inte har katekesen så kan ni läsa detta kapitel på internet:

http://www.katekesen.se/index.htm?kkk1601-.htm

(sökord: katolska kyrkans katekes äktenskapets sakrament)

Katekesen finns att köpa i vår bokhandel i församlingen.

2) Kontakta den präst eller diakon som du önskar ska viga er:

Det viktigaste är att man kontaktar församlingen först, innan man bokar festlokal, biljetter och gör andra arrangemang för vigseln. Detta för att vara säker på att kyrkan och vigselförrättaren är tillgängliga den önskade dagen.

Så fort ni har bestämt er för att gifta er så kontakta prästen eller diakonen för att bestämma datum för vigsel och för att bli förberedda inför ingåendet av äktenskapets sakrament genom en förberedande kurs (äktenskapsförberedande samtal).

Anmälan till vigsel bör göras i god tid, helst redan året innan vigsel är planerad.

Det är angeläget att paren i vår församling som tänker gifta sig deltar i en allmänt orienterande kurs inför vigseln och det äktenskapliga livet.

Om det finns särskilda skäl som hindrar deltagande bör man diskutera alternativ med församlingens kyrkoherde.

Det är prästen eller diakonen som ska viga er som borde förbereda er inför vigseln. Det är han som fyller i de dokument som Kyrkan kräver etc. Om detta inte är möjligt ska jag som kyrkoherde eller någon av följande präster och diakoner kontaktas:

Diakon Göran Fäldt (svenska, engelska, franska) mobil 070 289 22 99

e-post: goran.faldt@tele2.se

Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv. (polska, svenska) mobil 070 471 88 23 e-post: arkadiusz.skodowski@telia.com

Pater Wladek Mezyk OFMConv. (polska, engelska)

mobil 0709 49 71 34

e-post: wladek_mezyk@yahoo.com

Diakon Claude Roquebert (franska, svenska) tel 036-12 65 60

e-post: clauder@live.se

Diakon Hans Einarsson (svenska, engelska) tel 036 30 77 69

mobil 073 074 72 96 e-post: hans.einarsson@brinell.nassjo.se

3) Bokning av vår församlingskyrka:

Om du har för avsikt att gifta dig i vår församlingskyrka på Torpa i Jönköping så kontakta vår församlingssekreterare för att se om kyrkan kan bokas, om du inte har gjort detta redan med prästen eller diakonen som du har kontaktat.

Sekreteraren talar med kyrkoherden och ser om det är möjligt.

Obs. att endast kyrkan kan bokas i samband med bröllop.

Församlingssekreterare Iwona Moszczynska tel 036 12 06 57

e-post: jonkoping@katolskakyrkan.se

4) Vilka dokument som krävs för att få gifta sig:

Hindersprövningsintyg som hämtas från det lokala skattekontoret. Intyget får inte vara äldre än fyra (4) månader på vigseldagen.

Efter vigseln skickar pastorsexpeditionen det med prästens underskrift till Skatteverket för civilrättslig registrering.

Den katolska parten/parterna behöver

  • Status liber, utfärdat tidigast sex (6) månader före vigseln, av den församling där man döptes (eller upptogs i Kyrkans fulla gemenskap). Av detta intyg framgår det att personen är fri att kunna gifta sig, och datum och plats för konfirmationen.

Vi vill ha personbild (inte personbevis) från Skatteverket även av dem som är katoliker som ska ingå äktenskap.

Den icke-katolska parten behöver

  • Registerutdrag ur församlingsregistret, om vederbörande är medlem i Svenska kyrkan, fås från den församling där man döptes.

Om vederbörande inte tillhör Svenska kyrkan beställer man ett utdrag ur kyrkoboken från stadsarkivet, där kyrkböckerna nuförtiden är placerade. Av utdragen/intygen skall framgå datum, ort och helst vem som förrättade dopet.

Är man inte döpt krävs tillstånd från biskopen för att få vigas katolskt.

  • Personbild (inte personbevis), utfärdad av Skatteverket. Där framgår tydligt om någon är eller har varit gift och om eventuella barn. Detta motsvarar för Kyrkan dokumentet om status liber.

Tänk på att det kan ta tid att få fram dessa papper, i synnerhet om dopförsamlingen finns utomlands.

Vid samtalen kommer man att tillsammans fylla i de andra blanketter som behövs till vigseln.

Man ska vara registrerad i den katolska församling där man bor för att gifta sig katolskt. Om man inte redan är registrerad, kan det ordnas under förberedelsen.

5) Vad som gäller för att få vigas inom Jönköpings Katolska Församling:

Det är undertecknad, kyrkoherden, som ger vigseldelegation till präst eller diakon inom vår katolska församling. Detta kan göras när alla papper är klara. Det är vigselförättaren (prästen eller diakonen) som ansöker om delegation, inte brudparet.

6) Är du konfirmerad?

Är man inte konfirmerad, ska man tala med prästen eller diakonen om detta. En god förberedelse innan man gifter sig är att ta emot Försoningens Sakrament (bikt) och ta emot den Heliga Kommunionen (om det inte är Mässa med vigsel).

Några ord om bikten inför den nya starten i ert liv.

Att gifta sig är något mycket stort, det är att leva en särskild kallelse som Gud har gett er. Inför en sådan gåva som Gud ger borde ni inte försaka att börja detta nya liv genom att få Guds förlåtelse för allt som inte motsvarar Guds Vilja.

Endast Kyrkans förmedling i Sakramentet kan ge denna oerhörda gåva som innebär att få starta om igen, fri från alla misstag och allt som skiljer mig från Guds Vilja.

Kanske är det just kärleken som har missbrukats? Kanske ansåg du att man kan leva ut denna kärlek hur som helst, utan referensen till Gud? Kanske ansåg du att föräktenskapliga förbindelser, att leva sambo etc. är din sak som inte någon annan har med att göra?

Ingenting i livet är ”min sak”. Jag och varje människa är skapad av Gud och vi är kallad till att leva enligt Guds Vilja och intentioner för vars och ens liv. Motsatsen till detta kallar vi för ’synd’.

Det som tillhör äktenskapet är just menat att levas inom äktenskapets ram och inte hur som helst, även om man tror att det ger uttryck för kärlek. Den sanna kärleken har med det s.k. Dubbla kärleksbudet (att älska Gud först av allt och sin nästa som sig själv) att göra, dvs. det börjar med att älska Gud och att älska Gud är att göra vad Gud vill (t.ex. Matt 12:50).

Kanske är det andra händelser i ditt liv genom ”tankar, ord, gärningar och underlåtelser” (ur Mässans syndabekännelse) som finns kvar och skaver i din själ. Befria dig från detta genom sann ånger och bekännelse i bikten. Visa Gud att du längtar efter att få börja ditt nya liv som gift helt fri från det som har varit och som inte stämde överens med Guds plan och Vilja för ditt liv.

Du (som är katolik) kan kontakta vilken präst som helst av oss eller i någon närliggande katolsk församling för bikt. Om det är en av oss präster som ska viga er, så behöver det inte vara samma präst som hör din bikt. Bikta dig gärna några dagar för vigseln.

7) Om förberedelser i kyrkan mm.

Ska ni gifta er i vår församlingskyrka är ni själva ansvariga för den eventuella utsmyckningen ni vill ha. Kyrkan är alltid utsmyckad på något sätt med blommor och ljus, men om brudparet önskar något annat så står man själva för detta.

Om ni önskar ändra på den utsmyckning som redan finns i kyrkan ska församlingens sekreterare (se ovan) kontaktas.

För musik ansvarar brudparet själv. Inspelad musik ska jag som kyrkoherde godkänna för bruk inom vårt kyrkorum.

Om man önskar församlingens organist för bröllopet kontaktar brudparet henne och ska också stå för den ekonomiska ersättningen själva:

Kristina Sebastjan

kristina_sebastjan@hotmail.com

8) Om endast ena parten är katolik:

För en katolik gäller endast katolsk vigsel för att bli giltigt gift.

Om den katolska parten ska gifta sig med en icke-katolik och det av någon anledning inte är möjligt att ha en katolsk vigsel kan man ansöka hos biskopen om s.k. dispens från formplikten (detta görs av den katolske präst eller diakon som förbereder er).

Du som är katolik måste ändå förbereda dig med all dokumentation mm. som om vigseln skulle vara katolsk. Ofta, men inte alltid, tillåter exempelvis sv. kyrkans företrädare att den katolske prästen eller diakonen tar emot äktenskapslöftena när vigseln sker i deras kyrka. Om man tillåter detta, då är det inga problem och man behöver ingen dispens från formplikten (som innebär att en katolik ska gifta sig med de katolska äktenskapslöftena och med en katolsk vigselförättare som bevittnar att dessa löften har uttalats). Men detta har blivit allt mer komplicerat med åren. Om du önskar gifta dig i en kyrka som inte är katolsk fråga kyrkoherden, pastorn eller motsvarande vad som gäller i deras kyrka.

9) Om ni båda tillhör annan församling än Sankt Franciskus i Jönköping:

Då ska allt vad gäller dokument och äktenskapsförberedelse ske i någon av era katolska församlingar. Om vigseln ska äga rum i vår kyrka bör den bokas i god tid. Jag som kyrkoherde i Jönköpings katolska församling måste ge tillåtelse till vigsel inom min församling, även om själva vigseln inte äger rum i vår kyrka, men det sköter vi präster eller diakon om när förberedelserna kommer igång.

10) Kan man gifta sig katolskt, fast i en annan kyrkobyggnad?

De flesta kyrkor i Sverige tillhör Svenska kyrkan, som brukar låna ut sina kyrkor för katolska vigslar, men om ingen av paret tillhör den församlingen kan man neka eller be dem att erlägga en avgift. Detta bör ordnas tidigt, men tala först med oss i din katolska församling.

11) Kan man be en präst från hemlandet komma hit och viga oss?

Ja, men han måste ha delegation från platsens kyrkoherde och Kammarkollegiet för att kunna viga paret. Därför måste en sådan vigsel förberedas i mycket god tid.

12) Kan en präst/pastor från ett annat samfund med vigselrätt medverka vid vigseln?

Ja, men äktenskapslöftena måste tas emot av den katolske prästen eller diakonen (se även punkt 8).

13) Om brudparet tillhör annan katolsk rit och prästen som ska viga er inte har svensk vigselbehörighet:

Någon av våra präster eller diakoner kommer då att agera vittnen framme i koret. Kontakta någon av ovanstående (punkt 1) för förberedelsen och gör klart när vigseln sker för att någon av oss som har svensk vigselbehörighet ska kunna närvara.

Alternativ, som praktiseras i vårt katolska stift, är att ni gifter er civilt innan den kyrkliga vigseln. Ni bokar borgerlig vigsel på kommunkontoret. Det är en enkel ceremoni på cirka en kvart med två vittnen. Detta kan ske även någon vecka före den kyrkliga vigseln om man inte vill göra det samma dag. Om man gifter sig civilt före den kyrkliga vigseln behövs ingen av församlingens präster eller diakoner vara inblandade, det räcker med den nationelle själasörjaren (prästen).

14) Kostar vigseln något?

Själva vigselakten är avgiftsfri för våra medlemmar.

Kyrkan tar inte betalt för Sakramenten.

Om man väljer en präst från en annan församling, ska han ha ersättning för sina utgifter.

Kyrkomusikerna bestämmer själva sin avgift.

De flesta katolska församlingar har en begränsad ekonomi, så även vår församling, och är tacksamma för ett bidrag till ev. blommor och underhåll av kyrkan.

Med önskan om Guds välsignelse inför vigseln och

ingåendet av äktenskapets sakrament.

Om ni har andra frågor kontakta mig gärna:

Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

mobil 076 555 84 06

e-post:pater.nilsson@swipnet.se

Sankt Franciskus Katolska Församling

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

Telefon (expedition). 036 – 12 06 57

E-post adress till församlingen: jonkoping@katolskakyrkan.se